SFS 2010:741 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

100741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 § och 11 kap. 10 § social-

tjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.

5 §

2

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

– 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
– 2 kap. 1, 4–6, 8–9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

– 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
– 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,
– 6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,
– 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

– 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

– 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra
nämndens uppgifter enligt 5 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

11 kap.

10 §

Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och

ärenden enligt denna lag.

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen

och barnet inte kan antas ta skada av det.

Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett

barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och

1 Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358.

2 Senaste lydelse 2006:463.

SFS 2010:741

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:741

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning
på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7
eller 8 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

;