SFS 2010:742 Lag om ändring i miljöbalken

100742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20 §§,

29 kap. 3, 3 b, 6 och 13 §§ samt rubriken närmast före 14 kap. 20 § miljö-
balken ska ha följande lydelse.

14 kap.

2 §

2

I detta kapitel avses med

1. kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen

som inte är en vara,

2. blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera

kemiska ämnen,

3. vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller

design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning
bestämmer dess funktion,

4. bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämp-

ningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av
eller innehåller levande mikroorganismer, däribland virus, nematoder, insek-
ter eller spindeldjur,

5. kemiskt bekämpningsmedel: en kemisk produkt som syftar till att före-

bygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus,
förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egen-
dom,

6. biologiskt bekämpningsmedel: en bioteknisk organism som framställts

särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga-
nismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom,

7. hantering: en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk

produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas,
förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras,
konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart
förfarande,

8. införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara

till Sverige, och

1 Prop. 2009/10:211, bet. 2009/10:MJU30, rskr. 2009/10:354.

2 Senaste lydelse 2008:240.

SFS 2010:742

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:742

9. utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara

från Sverige.

3 §

3

I detta kapitel avses med

kemikalieregistreringsförordningen: Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, ut-
värdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommis-
sionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

4,

kemikalieklassificeringsförordningen: Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upp-
hävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av för-
ordning (EG) nr 1907/2006

5,

biociddirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den

16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

6, senast

ändrat genom kommissionens direktiv 2009/151/EG

7,

preparatdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG

av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga pre-
parat

8, senast ändrat genom kemikalieklassificeringsförordningen,

växtskyddsmedelsdirektivet: rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli

1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

9, senast ändrat

genom kommissionens direktiv 2009/160/EU

10,

ämnesdirektivet: rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om till-

närmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning
och märkning av farliga ämnen

11, senast ändrat genom kommissionens

direktiv 2009/6/EG

12.

10 §

13

Ett bekämpningsmedel får godkännas endast om medlet

1. är godtagbart från hälso- och miljöskyddssynpunkt och behövs för de

bekämpningsändamål som anges i 2 § 5 eller 6, eller

2. uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt växtskyddsmedels-

direktivet eller biociddirektivet.

Ett godkännande får gälla i högst fem år eller, om det finns särskilda skäl,

tio år.

3 Senaste lydelse 2008:240.

4 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

5 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

6 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1 (Celex 31998L008).

7 EUT L 313, 28.11.2009, s. 78 (Celex 32009L0151).

8 EGT L 200, 30.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0045).

9 EGT L 230, 19.8.1991, s.1 (Celex 31991L0414).

10 EUT L 338, 19.12.2009, s. 83 (Celex 32009L0160).

11 EGT L 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0548).

12 EUT L 36, 5.2.2009, s. 15 (Celex 32009L0006).

13 Senaste lydelse 2008:240.

background image

3

SFS 2010:742

17 §

14

Reklam för blandningar, som kan föranleda en enskild person att

ingå köpeavtal utan att ha sett den etikett eller förpackning som blandningen
är avsedd att levereras med, ska innehålla en upplysning om den typ eller de
typer av fara som ska anges på etiketten eller förpackningen om blandningen
är farlig enligt artikel 2.2 i preparatdirektivet och den inte omfattas av
undantagen i artikel 1.5.

Dispenser från EU-förordningar

20 §

15

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det

enskilda fallet ge dispens från krav i kemikalieregistreringsförordningen och
kemikalieklassificeringsförordningen, om det behövs med hänsyn till total-
försvarets intressen.

29 kap.

3 §

16

För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i

högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med
en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har
behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produkt-
val eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens,
organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna under-
låtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

Detsamma gäller den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,
2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett

produktval eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat
med stöd av 14 kap.,

3. bryter mot ett förbud eller en begräsning för att producera, använda

eller på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller en utrustning enligt
artikel 3, 4, 5 eller 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

17,

4. på marknaden släpper ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller en tensid

för ett sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller 4 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004
om tvätt- och rengöringsmedel

18,

5. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade

växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa
fluorerade växthusgaser

19,

14 Senaste lydelse 2008:240.

15 Senaste lydelse 2008:240.

16 Senaste lydelse 2008:240.

17 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

18 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

19 EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

background image

4

SFS 2010:742

6. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av

certifierad personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en
bestämmelse i artikel 4.1 eller 4.3 i förordning (EG) nr 842/2006,

7. använder en fluorerad växthusgas eller släpper ut en sådan gas på mark-

naden och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 8 eller 9 i förordning
(EG) nr 842/2006,

8. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller

använda ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en vara,
enligt artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/
2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemika-
liemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

20,

9. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden

utan att följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphäv-
ande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006

21, eller

10. i egenskap av att vara tillverkare, nedströmsanvändare eller någon

som för in en kemisk produkt eller ett explosivt föremål till Sverige, släpper
ut produkten eller föremålet på marknaden utan att följa en skyldighet i
artikel 35.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om
1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,
2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 §

inte ska dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

3 b §

22

För kemikalieregistreringsbrott döms till böter eller fängelse i

högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. tillverkar eller importerar ett ämne, som sådant eller ingående i en

blandning, utan att göra en registreringsanmälan och därigenom bryter mot
artiklarna 5 och 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/
2006,

2. producerar eller importerar en vara utan att göra en registreringsanmä-

lan och därigenom bryter mot artiklarna 5 och 7.1 i förordning (EG) nr 1907/
2006,

3. producerar eller importerar en vara utan att göra en registrerings-

anmälan och därigenom bryter mot artikel 5 och ett beslut enligt artikel 7.5 i
förordning (EG) nr 1907/2006,

20 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

21 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

22 Senaste lydelse 2008:240.

background image

5

SFS 2010:742

4. bryter mot en skyldighet att lämna eller uppdatera information enligt

artikel 12.2 eller 22 i förordning (EG) nr 1907/2006, eller

5. lämnar oriktig information i en registreringsanmälan eller i en handling

som kompletterar en sådan anmälan, om det är fråga om en anmälan eller
komplettering som avses i artikel 6, 7.1, 7.5, 20.2 tredje stycket, 22.1 och 2,
40.4 eller 41.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 och informationen har
betydelse för en myndighets eller enskilds riskbedömning eller för en
myndighets utvärdering av ett ämnes risk för människors hälsa eller miljön.

Om brottet är grovt, döms för grovt kemikalieregistreringsbrott till fäng-

else i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är
grovt ska det särskilt beaktas om det har avsett stora mängder av ett ämne,
har medfört eller kunnat medföra skador av stor omfattning eller av allvarlig
art eller har pågått under lång tid.

6 §

23

För bristfällig miljöinformation döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot

bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera en produkt enligt vad

som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,

b) låta bli att märka en produkt eller att lämna annan produktinformation

enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap.,

c) låta bli att med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk

eller med annan tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt läm-
na produktinformation, om märkningen eller informationen behövs till
skydd för människors hälsa eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003
om export och import av farliga kemikalier

24 genom att

a) låta bli att märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en

riskfras eller ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel
16.1,

b) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordning-

ens artikel 16.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet,
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot förordning (EG) nr

648/2004 genom att låta bli att märka förpackningar enligt vad som krävs i
förordningens artikel 11,

4. i fråga om produkter och utrustning som innehåller fluorerade växt-

husgaser bryter mot förordning (EG) nr 842/2006 genom att låta bli att mär-
ka produkter och utrustning enligt vad som krävs i förordningens artikel 7,
eller

5. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i förordning

(EG) nr 1907/2006 genom att

23 Senaste lydelse 2008:240.

24 EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

background image

6

SFS 2010:742

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

a) låta bli att förse mottagaren av ett ämne eller en blandning med ett sä-

kerhetsdatablad enligt kraven i artikel 31,

b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i säkerhetsdatabladet, eller
c) låta bli att tillhandahålla en mottagare eller konsument information om

namn på ett ämne som ingår i en vara enligt kraven i artikel 33, eller

6. i fråga om kemiska produkter och explosiva föremål bryter mot en be-

stämmelse i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera ett ämne, en blandning

eller ett explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 eller
4.8, eller

b) felaktigt märka eller låta bli att märka ett ämne, en blandning eller ett

explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.4, 4.7 eller 4.8.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten eller

den oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kunnat
försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön.
Ansvar ska inte heller dömas ut enligt denna paragraf om ansvar för
gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

13 §

25

Den som begått brott enligt 8 § första stycket 12 döms vid svensk

domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig. Har brot-
tet förövats i Sveriges ekonomiska zon, får åtal väckas vid den tingsrätt vars
domkrets är närmast den plats där brottet förövades.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)

25 Senaste lydelse 2006:1014.