SFS 2010:744 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

100744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behand-

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1

dels att 8 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 21 a §, av följande

lydelse.

8 §

2

På begäran av Statistiska centralbyrån ska lämnas ut uppgifter ur

beskattningsdatabasen i den utsträckning som behövs för

1. framställning av officiell statistik enligt lagen (2001:99) om den offici-

ella statistiken,

2. beräkning av bidrag och avgifter enligt lagen (2004:773) om kom-

munalekonomisk utjämning,

3. förande av centrala företagsregistret, eller
4. förande av registret över kontrolluppgifter.
De uppgifter som ska lämnas till Statistiska centralbyrån med stöd av för-

sta stycket är uppgifter

1. som avses i 18 § första stycket,
2. om skatteavdrag, socialavgifter och särskild löneskatt, mervärdesskatt

och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses
i 3 kap. 5, 6, 9 och 18 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kon-
trolluppgifter sam 2 kap. 3, 6 och 7 §§ förordningen (2001:1244) om själv-
deklarationer och kontrolluppgifter,

3. om kommunalt skatteunderlag,
4. som avses i 2 kap. 3 § 1 och 2 lagen (2001:181) om behandling av upp-

gifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt uppgift om registrering
och betalningar enligt skattebetalningslagen (1997:483), uppgifter om beslut
om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter
och uppgift om överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet
och kapital,

5. från andra kontrolluppgifter än sådana som avses i 18 §,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2004:1355.

SFS 2010:744

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:744

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

6. om fastighetsägare och annan innehavare av fast egendom, om ägd

andel, fastighetsbeteckning, taxeringsvärde, omräknat delvärde, beskatt-
ningsnatur, typ av fång, tidpunkt för fånget och betald ersättning,

7. om bouppteckningar och dödsboanmälningar, och
8. för enkla bolag, bolagsmännens och bolagens personnummer eller

organisationsnummer.

18 §

3

Från gallring i beskattningsdatabasen ska för varje taxeringsår

undantas uppgifter om

– namn, personnummer, organisationsnummer, samt särskilt registre-

rings- och redovisningsnummer,

– hemortskommun och församling,
– personnummer för make eller annan med vilken sambeskattning sker,
– kontrolluppgifter avseende inkomstslagen tjänst och kapital, pensions-

försäkring, pensionssparkonto och tjänstepensionsavtal,

– intäkts- och kostnadsposter i varje inkomstslag vid taxering till statlig

och kommunal inkomstskatt,

– allmänna avdrag,
– utgående och ingående mervärdesskatt när redovisning görs i särskild

självdeklaration,

– antal dagar för vilka sjöinkomst har erhållits,
– tillgångar och skulder,
– beslut om beskattning när det gäller sådan skatt eller avgift som avses i

1 kap. 1 § första och fjärde styckena taxeringslagen (1990:324), dock inte
skälen för beslutet, och

– beslut om fastighetstaxering, dock inte skälen för beslutet.
Bouppteckningar ska undantas från gallring.
Riksarkivet får efter samråd med Skatteverket meddela föreskrifter om

när, på vilket sätt och till vilken arkivmyndighet uppgifterna ska överlämnas.

21 a §

Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrif-

ter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket skatteregisterla-
gen (1980:343) för uppgifter och handlingar som tillförts registret före den
1 oktober 2001.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:1425.

;