SFS 2010:746 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

100746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret ska ha följande lydelse.

8 §

1

Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8

lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäk-
ringsbolag, fondbolag, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, under-
stödsföreningar, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs
med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
Apotekens Service Aktiebolag och Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:632.

SFS 2010:746

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;