SFS 2010:747 Förordning om ändring i förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden

100747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:785) med
instruktion för Skatterättsnämnden;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:785) med instruktion

för Skatterättsnämnden ska ha följande lydelse.

3 §

Av 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterätts-
nämnden och Forskarskattenämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2010:747

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010