SFS 2010:748 Förordning om ändring i förordningen (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden

100748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:786) med
instruktion för Forskarskattenämnden;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:786) med instruktion

för Forskarskattenämnden ska ha följande lydelse.

3 §

Av 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Forskar-
skattenämnden och Skatterättsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2010:748

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010