SFS 2010:749 Förordning om ändring i förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

100749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:284) om
identitetskort för folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:284) om identitetskort

för folkbokförda i Sverige ska införas två nya paragrafer, 3 a och 16 a §§, av
följande lydelse.

3 a §

Om sökanden har uppehållstillstånd i Sverige ska han eller hon, om

inte särskilda skäl talar mot det, anses ha styrkt sin identitet om de uppgifter
som lämnas i ansökan om identitetskort stämmer överens med vad som har
registrerats i fråga om uppehållstillståndet när det gäller sådana uppgifter
som avses i 6 b § andra stycket förordningen (2001:720) om behandling av
personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskaps-
lagstiftningen.

Sökanden ska ange om han eller hon vill styrka identiteten på detta sätt.

16 a §

Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgif-

ter som anges i 6 b § förordningen (2001:720) om behandling av personupp-
gifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och
som behövs för handläggning av ansökan om identitetskort.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2010:749

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010