SFS 2010:750 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

100750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:720) om behandling

av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskaps-
lagstiftningen ska införas en ny paragraf, 6 b §, av följande lydelse.

6 b §

Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets

verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till uppgifter som
behövs för Skatteverkets handläggning av ansökan om identitetskort enligt
förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
1. namn och personnummer,
2. längd,
3. fotografi,
4. underskrift,
5. typ av resehandling, resehandlingens nummer och giltighetstid, samt
6. bevis om uppehållstillstånd.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:750

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010