SFS 2010:752 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

100752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter

för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att 3, 5, 5 a och 13 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 c §, av följande

lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

– lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– atomansvarighetslagen (1968:45),
– lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– trafikskadelagen (1975:1410),
– försäkringsrörelselagen (1982:713),
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
– sjölagen (1994:1009),
– den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

– lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

– lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
– lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– bokföringslagen (1999:1078),
– lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

– lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

1 Senaste lydelse 2010:321.

SFS 2010:752

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:752

– lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

– lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
– lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

– lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
– lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den

16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut

2, och

– lagen (2010:751) om betaltjänster.

5 §

3

Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspek-

tionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass E. När det
gäller ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar gäller dock för av-
giftens storlek 4 §, avgiftsklass G.

5 a §

4

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot,

styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

– bank,
– betalningsinstitut,
– börs,
– clearingorganisation,
– finansiellt institut,
– fondbolag,
– företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

– försäkringsbolag,
– institut för elektroniska pengar,
– juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling,

– juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

– kreditmarknadsföretag,
– pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

3 Senaste lydelse 2006:1528.

4 Senaste lydelse 2007:738.

background image

3

SFS 2010:752

– understödsförening, eller
– värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny
bolagsman.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har
ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första–tredje styckena gäller 4 §, avgiftsklass E.

5 c §

Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag

har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.

13 §

5

Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den 1

oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4–5 c §§ samt i bilagan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är av-
giftsbelagt enligt dessa bestämmelser.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:1131.

background image

4

SFS 2010:752

Bilaga

6

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande av-
giftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Försäkringsrörelselagen (1982:713)
Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §)

G

Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §)

G

Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som
driver rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga
försäkringsbolag (1 kap. 10 §)

G

Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession
(1 a kap. 2 § och 2 kap. 3 §)

P

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en
annan stat (1 a kap. 4 §)

J

Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med
apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §)

G

Förlängning av koncession (2 kap. 3 §)

H

Stadfästelse av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (12 kap. 15 §)

R

Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär
utvidgning av koncession (2 kap. 3 § nionde stycket)

L

Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 §
nionde stycket)

F

Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 § första
stycket)

G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 1 § fjärde
stycket)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(2 a kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 §
första stycket)

G

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 4 §
andra stycket)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (2 a kap. 6 §)

D

Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §)

L

Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §)

G

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket

I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 b §

I

6 Senaste lydelse 2009:1415.

background image

5

SFS 2010:752

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 c §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 §

G

Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk
ansvarighet (7 kap. 18 §)

G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22,
24, 26 och 27 §§)

G

Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §)

G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 26 och
27 §§)

G

Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap. 7 och 8 §§)

G

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
(8 kap. 4 och 13 §§)

D

Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör
(8 kap. 5 §)

D

Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §)

D

Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för
auktoriserad revisor (10 kap. 4 §)

D

Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av
garantikapitalet (12 kap. 4 §)

G

Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall
(12 kap. 13 §)

D

Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §)

G

Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd
(14 kap. 26 §)

K

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §)

K

Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§)

G

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierela-
terade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)

L

Godkännande och registrering av registreringsdokument,
värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt)
avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

L

Godkännande och registrering av prospekt avseende andra
överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 16, 25 och
26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument,
värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt)
avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument
avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap.
13, 25 och 26 §§)

J

Godkännande och registrering av registreringsdokument
avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

H

background image

6

SFS 2010:752

Godkännande och registrering av värdepappersnot och sam-
manfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper
(2 kap. 13, 25 och 26 §§)

H

Godkännande och registrering av värdepappersnot och sam-
manfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktie-
relaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)

G

Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är
likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §)

L

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt
(2 kap. 34 §)

E

Ansökan om godkännande av prospekt som ska lämnas över
till annan behörig myndighet inom EES (2 kap. 27 §)

E

Begäran om överlämnande av intyg om godkänt prospekt till
annan myndighet inom EES (2 kap. 35 §)

C

Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet
Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt valuta-
växling m.m. (2 §)

F

Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt valuta-
växling m.m. (2 §)

H

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

P

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §)

D

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket
försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) G
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap.
10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

G

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje
stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

D

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

J

background image

7

SFS 2010:752

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)

P

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 3 § andra stycket)

F

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket)

G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §)

G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet
(3 kap. 12 § fjärde stycket)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central
värdepappersförvarare (9 kap. 1 §)

L

Lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar för ett svenskt
aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §)

P

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap.
4 § andra stycket)

F

Medgivande om undantag från lagens bestämmelser (2 kap. 6 §)

G

Tillstånd för ett institut för elektroniska pengar att inrätta
en filial i ett land utanför EES (2 kap. 7 §)

G

Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar
med säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från
filial här i landet (2 kap. 8 §)

P

Anmälan av ett utländskt företag för elektroniska pengar med
säte inom EES att företaget påbörjar verksamhet i Sverige
(5 kap. 6 §)

G

Medgivande att ge koncernbidrag (6 kap. 2 § andra stycket)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i institut för
elektroniska pengar (6 kap. 10 §)

L

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §)

P

Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnads-
säkerheter (3 kap. 2 § andra stycket)

G

Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan
under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 §
tredje stycket)

G

Lagen (2004:46) om investeringsfonder
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument eller
tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa
funktioner (1 kap. 4 §)

P

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag
utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

P

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §)

P

background image

8

SFS 2010:752

Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete
eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

P

Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut
att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)

P

Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av
andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §)

E

Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder
(1 kap. 7 §)

D

Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet
från filial i Sverige (1 kap. 8 §)

P

Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar
i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt
1 kap. 8 §, varvid för bolagsrättsliga fondföretag en underfond
omfattas (1 kap. 9 §).

L

För ytterligare underfond i samband med ansökan om
tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar
i företaget i Sverige (1 kap. 9 §)

E

Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt
1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i
underfonder i Sverige att göra detta för ytterligare en
underfond (1 kap. 9 §)

J

För ytterligare underfond i samband med ansökan
om tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd
enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i
underfonder i Sverige (1 kap. 9 §)

E

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES
(2 kap. 12 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet
inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket)

G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra
visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal)
(4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med
tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

I

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

F

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 §
andra stycket)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för
förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel
med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap.
1 § första stycket 3)

G

background image

9

SFS 2010:752

Tillstånd till sammanläggning eller delning av
investeringsfond (8 kap. 1 §)

H

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en
investeringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 §
tredje stycket)

E

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)

E

Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §)

H

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och
finansieringsrörelse (1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)

D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt
tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)

P

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller
reglemente (3 kap. 4 §)

F

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att
driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §)

P

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §)

G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall
(7 kap. 6 §)

F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

G

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning
(8 kap. 5 §)

D

Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §)

D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (10 kap. 1 §)

D

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd
från allmän domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

G

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin
firma (10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en
annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion
(12 kap. 14 §)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett
kreditinstitut (14 kap. 1 §)

L

background image

10

SFS 2010:752

Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in
vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt utgörs
av kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap.
lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument)

F

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som
getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt
eller delvis utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper
(2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköps-
erbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980]
om handel med finansiella instrument)

L

Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in
vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller
delvis utgörs av andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade
(2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel
med finansiella instrument)

J

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)

P

Tillstånd till ytterligare en eller flera
investeringstjänster eller investeringsverksamheter –
utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en
eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1-7)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel
på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet
driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

G

Godkännande av ändring av bolagsordning för
värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför
EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §)

P

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla
sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 §
första stycket)

J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering
(5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade
förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första
stycket)

D

background image

11

SFS 2010:752

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad
gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett
land utanför EES (5 kap. 8 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa
finansiella instrument under längre tid än tre år
(7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av
egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i
vissa fall (7 kap. 13 § första stycket)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa
uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)

D

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem
för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel
12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10
augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller
dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag,
transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden,
upptagande av finansiella instrument till handel
samt definitioner för tillämpning av det direktivet)

I

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap.
1 § första stycket)

P

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad
marknad (12 kap. 1 § första stycket)

L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
för börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

P

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en
reglerad marknad (12 kap. 9 §)

L

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap.
12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en
handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)

L

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap.
12 § tredje stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket)

G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap.
14 § tredje stycket)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

P

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

background image

12

SFS 2010:752

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet
från filial i Sverige (19 kap. 12 §)

P

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet
på säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i
vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)

G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en
sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett
värdepappersbolag, en börs eller en svensk
clearingorganisation (24 kap. 1 §)

L

Lagen (2010:751) om betaltjänster
Ansökan från juridisk person om undantag från tillstånds-
plikt (2 kap. 3 §)

K

Ansökan från fysisk person om undantag från tillstånds-
plikt (2 kap. 3 §)

J

Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om för-
ändringar i förutsättningarna för beviljat undantag från
tillstånd (2 kap. 4 §)

H

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)

N

Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla
ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)

H

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett betalnings-
institut (2 kap. 8 §)

L

Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänst-
användares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket)

F

Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

G

Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

I

Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

F

Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap.
17 §)

G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

H

Betalningsinstituts underrättelse om 1–10 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

G

Betalningsinstituts underrättelse om 11–49 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat
land inom EES (3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 21 §)

G

background image

13

SFS 2010:752

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES
(3 kap. 23 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöver-
skridande verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)

D

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010