SFS 2010:753 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

100753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1135) om årliga

avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

dels att 3, 11, 13, 14 och 18 §§ samt rubriken närmast före 14 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 14 a och 14 b §§,

av följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,
– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighe-

tens premiepensionsverksamhet,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

1 Senaste lydelse 2010:322.

SFS 2010:753

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:753

– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

– 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/

2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut

2, och

– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

11 §

Försäkringsförmedlare som är en fysisk person och registrerad enligt

2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
ska betala en avgift på 1 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är en juridisk person och registrerad enligt

2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala
en avgift på 1 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast före-
gående år utövade försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som
avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden för den juridiska personens räkning. Lägsta avgift för den juridiska
personen är 1 000 kr.

Första och andra styckena gäller inte den som ska betala avgift enligt nå-

gon annan bestämmelse i denna förordning.

13 §

Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 10 000 kr.

Betaltjänster, valutaväxling och annan finansiell verksamhet

14 §

3

Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen

(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska
betala en avgift på 1 000 kr för fysiska personer och 10 000 kr för juridiska
personer.

Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan

bestämmelse i denna förordning.

14 a §

Registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om be-

taltjänster ska betala en avgift på 10 000 kr för fysiska personer och 20 000
kr för juridiska personer.

14 b §

Juridiska personer som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen

(2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 40 000 kr.

18 §

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

3 Senaste lydelse 2009:1416.

background image

3

SFS 2010:753

tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom
generalagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Företag för elektroniska pengar från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektro-
niska pengar ska betala 20 000 kr.

3. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska
betala 20 000 kr.

4. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i

Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling ska betala 3 000 kr.

5. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

6. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i
4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

7. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
ska betala 20 000 kr.

8. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i
Sverige, ska betala 20 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 13 och 18 §§

samt i övrigt den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010