SFS 2010:755 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

100755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 13, 14 och 14 a §§ lagen

(1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4–6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings-

rörelse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen

om värdepappersmarknaden,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6–11 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§

lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet,

10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling, och

11. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster.

13 §

3

Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten

ge in en bestyrkt kopia av

1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste

räkenskapsåret,

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

2 Senaste lydelse 2007:536.

3 Senaste lydelse 2008:96.

SFS 2010:755

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:755

2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offent-

liga i företagets hemland.

Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i en

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av mot-

svarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Handlingar som avses i första stycket ska ges in inom tre månader efter

det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättel-
se lades fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att
filialens räkenskapsår gick ut. Handlingarna ska vara upprättade på eller
översatta till svenska.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

14 §

4

För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som föreskri-

vits i 11–13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av
motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder under
lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,

2. är ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av mot-

svarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
eller

4. är ett europakooperativ.

Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen men till följd

av andra stycket inte upprättar någon årsredovisning, ska den i stället upprät-
ta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

1. i filial till företag som avses i andra stycket 1 eller 4 och som inte är att

hänföra till samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i 6 kap. 4–11 §§ bokfö-
ringslagen (1999:1078),

2. i filial till företag som avses i andra stycket 2, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3–5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen
(1995:1554), och

3. i filial till företag som avses i andra stycket 3, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3–5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med undan-
tag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen.

4 Senaste lydelse 2006:604.

background image

3

SFS 2010:755

14 a §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om avfattning och innehåll i den redovisning som enligt
11–14 §§ ska lämnas för verksamhet i filial till

1. utländskt kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av

motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 1995:1558.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010