SFS 2010:756 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

100756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut, v�rdepappersbolag och betal-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ningsinstitut. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlems-<br/>banker, kreditmarknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmark-<br/>nadsf�reningar), institut f�r elektroniska pengar, Sveriges allm�nna hypo-<br/>teksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med v�rdepappersbolag avses<br/>det som s�gs i 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden.<br/>Med betalningsinstitut avses det som s�gs i 1 kap. 4 � 5 lagen (2010:751) om<br/>betaltj�nster. Denna lag �r dock inte till�mplig p� betalningsinstitut som hu-<br/>vudsakligen �gnar sig �t annan verksamhet �n att tillhandah�lla betaltj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i<br/>dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska<br/>f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-<br/>bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet ute-<br/>slutande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och<br/>f�rvalta andelar i dotterf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:542.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:756</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag ska ha f�ljande ly-
delse.

1 kap.

1 �

2

Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut, v�rdepappersbolag och betal-

ningsinstitut. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlems-
banker, kreditmarknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmark-
nadsf�reningar), institut f�r elektroniska pengar, Sveriges allm�nna hypo-
teksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med v�rdepappersbolag avses
det som s�gs i 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden.
Med betalningsinstitut avses det som s�gs i 1 kap. 4 � 5 lagen (2010:751) om
betaltj�nster. Denna lag �r dock inte till�mplig p� betalningsinstitut som hu-
vudsakligen �gnar sig �t annan verksamhet �n att tillhandah�lla betaltj�nster.

Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska till�mpas p� finan-

siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i
dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska
f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet ute-
slutande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och
f�rvalta andelar i dotterf�retag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

2 Senaste lydelse 2007:542.

SFS 2010:756

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;