SFS 2010:756 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

100756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut, värdepappersbolag och betal-

ningsinstitut. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlems-
banker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmark-
nadsföreningar), institut för elektroniska pengar, Sveriges allmänna hypo-
teksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses
det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Med betalningsinstitut avses det som sägs i 1 kap. 4 § 5 lagen (2010:751) om
betaltjänster. Denna lag är dock inte tillämplig på betalningsinstitut som hu-
vudsakligen ägnar sig åt annan verksamhet än att tillhandahålla betaltjänster.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska
företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute-
slutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och
förvalta andelar i dotterföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

2 Senaste lydelse 2007:542.

SFS 2010:756

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010