SFS 2010:757 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

100757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

2

1 Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350.

2 Senaste lydelse 2009:226.

Beteckning

Betydelse

Bärighetsklass

Indelning av vägar efter tillåtet axel-,
boggi- och trippelaxeltryck samt tillå-
ten bruttovikt. Bärighetsklasserna är
bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass
2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

Cykel

1. Ett fordon som är avsett att drivas
med tramp- eller vevanordning och
inte är ett lekfordon.
2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
vevanordning som är
a. inrättat huvudsakligen för befordran
av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande,
och
c. konstruerat för en hastighet av
högst 20 kilometer i timmen.

SFS 2010:757

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:757

3. Ett eldrivet fordon med en tramp-
eller vevanordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från
tramp- eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid has-
tigheter över 25 kilometer i timmen,
och
c. har en nettoeffekt som inte översti-
ger 250 watt.

Cykelkärra

Ett fordon som är avsett att dras av en
moped klass II eller en cykel och inte
är en sidvagn. En tillkopplad cykel-
kärra anses inte som ett särskilt for-
don.

Motorcykel

1. Ett motorfordon på två hjul eller
tresymmetriskt placerade hjul som är
konstruerat för en hastighet som över-
stiger 45 kilometer i timmen eller, om
det drivs av en förbränningsmotor,
denna har en slagvolym som översti-
ger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och
med en massa utan last som är högst
400 kilogram eller 550 kilogram om
fordonet är inrättat för godsbefordran,
och vars maximala nettomotoreffekt
inte överstiger 15 kilowatt, dock inte
moped.
Vid beräkningen av en motorcykels
massa ska i fråga om ett eldrivet for-
don batterierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga
motorcyklar.

Motordrivet fordon

Ett fordon som för framdrivande är
försett med motor, dock inte ett sådant
eldrivet fordon som är att anse som
cykel. Motordrivna fordon delas in i
motorfordon, traktorer, motorredskap
och terrängmotorfordon.

background image

3

SFS 2010:757

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Motorfordon

Ett motordrivet fordon som är avsett
att användas huvudsakligen på väg,
oavsett om det är färdigbyggt eller
inte, och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt
användas till person- eller gods-
befordran, eller
2. för något annat ändamål än som
avses under 1, om fordonet inte är att
anse som en traktor eller ett motor-
redskap.
Motorfordon delas in i bilar, motor-
cyklar och mopeder.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;