SFS 2010:758 Förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

100758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (1994:1250);

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 15 § elförordningen (1994:1250)

1 ska ha föl-

jande lydelse.

15 §

2

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. när gränserna för en nätkoncession för område kan ändras enligt 2 kap.

12 § ellagen (1997:857),

2. de krav som ska vara uppfyllda för att överföring av el ska vara av god

kvalitet enligt 3 kap. 9 § ellagen,

3. innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3 kap.

9 c § ellagen samt om redovisningen och offentliggörandet av dessa,

4. informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d § ellagen,
5. skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten,
6. undantag från kraven i 3 kap. 9 c och 9 d §§ ellagen i fråga om ledningar

som i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el,

7. innehållet i en övervakningsplan enligt 3 kap. 17 § ellagen och om

offentliggörande av den årliga rapporten,

8. undantag från kraven i 3 kap. 17 § ellagen i fråga om nätkoncessions-

havare vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produk-
tion av förnybar el, dock inte i fråga om nätföretag som avses i 3 kap. 1 b §
första stycket,

9. skyldigheten för den som har nätkoncession att offentliggöra sin nät-

tariff enligt 4 kap. 11 § tredje stycket ellagen,

10. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen,
11. offentliggörande av villkor i balansavtal enligt 8 kap. 4 b § ellagen,
12. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första–fjärde styckena ellagen

ska beräknas och redovisas för elanvändarna,

13. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 8 kap.

13 § första stycket ellagen, och

14. skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 §

andra stycket ellagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

1 Förordningen omtryckt 2006:1138.

2 Senaste lydelse 2009:1029.

SFS 2010:758

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:758

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)