SFS 2010:760 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

100760.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 3 §§ samt 7 kap. 1 §

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för

1. utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning

av elektroniska pengar, eller

2. tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betal-

tjänster.

3 §

2

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som

drivs av

1. en bank,
2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sve-

rige enligt 4 kap. 4 §,

3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skepps-

hypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den
utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,

4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning

av tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

a) företaget, eller
b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska före-

tagsgrupp, förutsatt att

– koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att

driva finansiell verksamhet, och

– företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från all-

mänheten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i
1 kap. 4 § första stycket 2 b lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
med en löptid på minst ett år,

5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om

a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar,

och

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

2 Senaste lydelse 2009:616.

SFS 2010:760

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:760

b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,
6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller

motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller

företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell

verksamhet,

7. en ekonomisk förening, vilken
a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,
b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifier-

bar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från

finansiella företag, och

d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose

finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktie-

bolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av
motsvarande utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller för tillhanda-

hållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

7 kap.

1 §

3

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet

som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat
1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmän-

heten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och

kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar

och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i

kreditupplysningslagen (1973:1173).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

3 Senaste lydelse 2007:563.

background image

3

SFS 2010:760

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010