SFS 2010:761 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

100761.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 § distans- och hemförsälj-

ningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

I rimlig tid innan ett distansavtal ingås ska näringsidkaren ge informa-

tion om

1. sitt namn och organisationsnummer, sin adress, sitt telefonnummer

eller sin e-postadress och sin huvudsakliga verksamhet samt motsvarande
uppgifter beträffande en mellanman som näringsidkaren anlitar, inklusive
uppgift om dennes relation till näringsidkaren,

2. ansvarig tillsynsmyndighet, om verksamheten kräver tillstånd,
3. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets huvudsakliga

egenskaper,

4. den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris, inbegri-

pet arvoden, skatter och avgifter,

5. att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken

betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne,

6. de särskilda risker som följer med det finansiella instrument som avtalet

avser, inklusive uppgift om att den tidigare värdeutvecklingen och avkast-
ningen inte ger någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen
och avkastningen,

7. sättet för betalning och för fullgörande,
8. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, inklusive uppgift om vad

konsumenten enligt 11 § kan komma att få betala vid utövande av ånger-
rätten,

9. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används, om inte

kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

10. den tid under vilken erbjudandet gäller,
11. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser en fortlöpande eller perio-

diskt återkommande finansiell tjänst,

12. vad som gäller om uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt,
13. vilket lands lag om marknadsföring som har följts,

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

SFS 2010:761

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:761

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

14. avtalsvillkor om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet och om

vilken domstol som är behörig,

15. på vilket språk avtalsvillkoren och informationen tillhandahålls och på

vilket språk näringsidkaren åtar sig att kommunicera under avtalstiden,

16. hur klagomål i fråga om avtalet behandlas och vilka möjligheter som

finns att få en tvist med näringsidkaren prövad utanför domstol, och

17. vilka garantifonder eller liknande ersättningssystem som finns.
Informationen ska ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat

till det medel för distanskommunikation som används. Näringsidkaren ska ta
särskild hänsyn till behovet av skydd för underåriga.

I rimlig tid innan ett distansavtal ingås ska näringsidkaren också tillhanda-

hålla samtliga avtalsvillkor.

Informationen och avtalsvillkoren ska ges i en handling eller i någon

annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om
avtalet ska ingås genom ett medel för distanskommunikation som inte tillåter
att informationen och avtalsvillkoren ges i sådan form före avtalsslutet, ska
näringsidkaren ge konsumenten informationen i denna form snarast efter det
att avtalet har ingåtts.

Om distansavtalet avser en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betal-

tjänster gäller inte första stycket 1–4, 11, 12 och 14–16.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)