SFS 2010:762 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

100762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § lagen (2006:595) om europa-

kooperativ ska ha följande lydelse.

31 §

Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i före-

kommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsre-
dovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver fi-

nansieringsrörelse eller tillhandahåller betaltjänster tillämpas 2 kap. 9 §
sjätte stycket lagen (2002:149) om elektroniska pengar, 12 kap. 28 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive 3 kap. 9 § andra
stycket lagen (2010:751) om betaltjänster i stället för första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

SFS 2010:762

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010