SFS 2010:765 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

100765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1600) om
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag
och försäkringsföretag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1600) om årsredo-

visning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska ha
följande lydelse.

4 §

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. kreditinstituts, betalningsinstituts och värdepappersbolags samt försäk-

ringsföretags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning, och koncern-
redovisning,

2. kreditinstituts, betalningsinstituts och värdepappersbolags delårs-

rapporter,

3. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta

enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag, och

4. i vilken utsträckning som lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

och sådana föreskrifter som meddelas med stöd av samma lag ska tillämpas i
sådana företag som undantagits enligt 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2010:765

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010