SFS 2010:766 Förordning om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

100766.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:331) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4 §§ förordningen (2004:331) om

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning avses med

1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter

som anges i 1 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet, och

2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket

lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

2 §

Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juri-

diska personer

som har anmält att de avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet.

4 §

Registret över anmälda fysiska eller juridiska personer ska ge offent-

lighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet utövar över fysiska
eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning
eller annan finansiell verksamhet, eller

2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som

registrerats i registret.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2010:766

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:331) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4 §§ förordningen (2004:331) om

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning avses med

1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter

som anges i 1 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet, och

2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket

lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

2 §

Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juri-

diska personer

som har anmält att de avser att ägna sig åt valutaväxling i

väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet.

4 §

Registret över anmälda fysiska eller juridiska personer ska ge offent-

lighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet utövar över fysiska
eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning
eller annan finansiell verksamhet, eller

2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som

registrerats i registret.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2010:766

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010