SFS 2010:768 Förordning om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

100768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:582) om statligt
stöd till radio- och kassettidningar;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 3, 9 a och 14 §§ förordningen (1988:582) om

statligt stöd till radio- och kassettidningar ska ha följande lydelse.

3 §

2

Stöd för utgivning av radio- eller kassettidningar får lämnas om

tidningen innehåller endast en version av en dagstidning eller om den inne-
håller en sådan version i kombination med en sammanställning av material
ur ytterligare en eller flera dagstidningar som också sänds som radiotid-
ningar eller sprids som kassettidningar.

En särskild taltidningsnämnd vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket får

tillåta att lokala dagstidningar eller lokala editioner av dagstidningar ingår i
en sådan sammanställning som avses i första stycket även om de inte sänds
som radiotidningar eller sprids som kassettidningar, under förutsättning att
den geografiska spridningen av utbudet av radio- eller kassettidningar kan
förbättras eller antalet abonnenter kan öka.

9 a §

3

Tidningsföretag som fått stöd enligt denna förordning ska på begä-

ran av taltidningsnämnden ge in en redovisning av intäkter och kostnader för
utgivningen av radio- eller kassettidningen.

14 §

Talboks- och punktskriftsbiblioteket får meddela de föreskrifter som

behövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 1997:1208.

3 Senaste lydelse 1999:1073.

SFS 2010:768

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010