SFS 2010:769 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

100769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning <br/>med instruktion f�r Talboks- och <br/>punktskriftsbiblioteket;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">med andra bibliotek i landet arbeta f�r att personer med funktionsneds�tt-<br/>ning ska f� tillg�ng till s�dana exemplar av litter�ra verk som de beh�ver f�r<br/>att kunna ta del av verken.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten har �ven till uppgift att f�rb�ttra tillg�ngen till inneh�llet i</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">dagstidningar f�r synskadade, personer med funktionsneds�ttning som inte<br/>f�rm�r h�lla i eller bl�ddra i en tidning, afatiker och dyslektiker. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. framst�lla, k�pa in och �verf�ra talb�cker och punktskriftsb�cker samt</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tillhandah�lla dessa f�r f�rs�ljning, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fr�mja utvecklingen av nya medier f�r att �ka tillg�ngligheten till litte-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�ra verk och dagstidningar f�r personer med funktionsneds�ttning enligt<br/>1 �, och</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�rse h�gskolestuderande personer med funktionsneds�ttning i form av</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">l�shandikapp med s�dana exemplar av studielitteratur som de beh�ver f�r att<br/>kunna ta del av litteraturen.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska ha en central utskrivningstj�nst av punktskrift f�r d�v-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">blinda.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de l�mna information och</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">r�d till bibliotek och organisationer.</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:897px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska integrera ett j�mst�lldhets-, m�ngfalds- och barn-</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">perspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i<br/>sin verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Erfarenhetsutbyte med andra relevanta svenska myndigheter ska ocks�</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">integreras i myndighetens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:769</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:769</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 �� f�r den �ta</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">sig att utf�ra uppdrag inom sitt verksamhetsomr�de.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Punktskriftsn�mnden</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom myndigheten finns en n�mnd f�r punktskrift och taktil l�sning,</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">punktskriftsn�mnden. N�mnden har till uppgift att fr�mja och utveckla taktil<br/>l�sning och punktskrift som skriftspr�k f�r synskadade.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">N�mnden ska s�rskilt<br/>1. utarbeta riktlinjer f�r den svenska punktskriften, och <br/>2. medverka till internationellt samarbete inom omr�det. <br/>P� beg�ran av myndigheten ska n�mnden ge r�d och upplysningar till</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">myndigheten i fr�gor som r�r punktskrift och taktil l�sning.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Punktskriftsn�mnden best�r av en ordf�rande och sex andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">F�r varje ledamot finns en ers�ttare. N�mnden utser inom sig en vice ordf�-<br/>rande.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Punktskriftsn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen eller vice ordf�ran-</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">den och minst tre av de andra ledam�terna �r n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Taltidningsn�mnden</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan f�r radio- och</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">kassettidningar (taltidningar), taltidningsn�mnden. N�mnden har de uppgif-<br/>ter som f�ljer av f�rordningen (1988:582) om statligt st�d till radio- och<br/>kassettidningar. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">N�mnden har vidare till uppgift att <br/>1. genom informationsinsatser s�ka intressera tidningsf�retag att starta</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">utgivning av taltidningar, </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. verka f�r att taltidningar distribueras med digital teknik och anv�nder</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">talsyntesteknik, s�rskilt vid start av nya taltidningar, </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. verka f�r att abonnenter p� taltidningar f�r utbildning och s�dant st�d</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">som underl�ttar f�r dem att tillgodog�ra sig tidningarna och att sk�ta den<br/>tekniska utrustning som beh�vs f�r mottagningen, och </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. f�lja och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">taltidningar.</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:936px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Taltidningsn�mnden best�r av h�gst nio ledam�ter. Ordf�randen ska</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">vara eller ha varit ordinarie domare. N�mnden utser inom sig en vice ordf�-<br/>rande. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Taltidningsn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen och minst tre av de</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">andra ledam�terna �r n�rvarande. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:769</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Taltidningsn�mnden ansvarar f�r sina beslut.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndighetens ledning ansvarar inf�r regeringen f�r att taltidnings-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">n�mnden tilldelas medel och resurser i �vrigt f�r sin verksamhet och f�r att<br/>verksamheten bedrivs effektivt och redovisas p� ett tillf�rlitligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Bibliotekschefen<b> </b>�r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Ordf�randen, �vriga ledam�ter och ers�ttare i punktskriftsn�mnden</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">utses av regeringen f�r best�md tid. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ordf�randen och �vriga ledam�ter i taltidningsn�mnden utses av reger-</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ingen f�r best�md tid. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpning av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid f�rs�ljning av talb�cker och punktskriftsb�cker enligt 2 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">stycket 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen f�r full kostnadst�ck-<br/>ning. Avgiftens storlek best�ms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de<br/>fall som avses i 15 � avgiftsf�rordningen (1992:191).</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten f�r disponera avgiftsinkomsterna.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r verksamhet som anges i 5 � ska myndigheten ta ut avgifter som</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">motsvarar full kostnadst�ckning. Avgiftens storlek best�ms i varje enskilt<br/>fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 � avgiftsf�rordningen<br/>(1992:191).</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten f�r disponera avgiftsinkomsterna.</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:875px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:875px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande best�mmelse i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpas p� myndigheten: </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">29 � om �rendef�rteckning.<b> </b> </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">(2007:1290) med instruktion f�r Talboks- och punktskriftsbiblioteket och<br/>f�rordningen (2007:1189) med instruktion f�r Taltidningsn�mnden ska upp-<br/>h�ra att g�lla. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:769</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">EWA BJ�RLING</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Talboks- och
punktskriftsbiblioteket;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

Uppgifter

1 �

Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan

med andra bibliotek i landet arbeta f�r att personer med funktionsneds�tt-
ning ska f� tillg�ng till s�dana exemplar av litter�ra verk som de beh�ver f�r
att kunna ta del av verken.

Myndigheten har �ven till uppgift att f�rb�ttra tillg�ngen till inneh�llet i

dagstidningar f�r synskadade, personer med funktionsneds�ttning som inte
f�rm�r h�lla i eller bl�ddra i en tidning, afatiker och dyslektiker.

2 �

Myndigheten ska s�rskilt

1. framst�lla, k�pa in och �verf�ra talb�cker och punktskriftsb�cker samt

tillhandah�lla dessa f�r f�rs�ljning,

2. fr�mja utvecklingen av nya medier f�r att �ka tillg�ngligheten till litte-

r�ra verk och dagstidningar f�r personer med funktionsneds�ttning enligt
1 �, och

3. f�rse h�gskolestuderande personer med funktionsneds�ttning i form av

l�shandikapp med s�dana exemplar av studielitteratur som de beh�ver f�r att
kunna ta del av litteraturen.

Myndigheten ska ha en central utskrivningstj�nst av punktskrift f�r d�v-

blinda.

3 �

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de l�mna information och

r�d till bibliotek och organisationer.

4 �

Myndigheten ska integrera ett j�mst�lldhets-, m�ngfalds- och barn-

perspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i
sin verksamhet.

Erfarenhetsutbyte med andra relevanta svenska myndigheter ska ocks�

integreras i myndighetens verksamhet.

1 Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

SFS 2010:769

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:769

5 �

Ut�ver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 �� f�r den �ta

sig att utf�ra uppdrag inom sitt verksamhetsomr�de.

Ledning

6 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

S�rskilda organ

Punktskriftsn�mnden

7 �

Inom myndigheten finns en n�mnd f�r punktskrift och taktil l�sning,

punktskriftsn�mnden. N�mnden har till uppgift att fr�mja och utveckla taktil
l�sning och punktskrift som skriftspr�k f�r synskadade.

N�mnden ska s�rskilt
1. utarbeta riktlinjer f�r den svenska punktskriften, och
2. medverka till internationellt samarbete inom omr�det.
P� beg�ran av myndigheten ska n�mnden ge r�d och upplysningar till

myndigheten i fr�gor som r�r punktskrift och taktil l�sning.

8 �

Punktskriftsn�mnden best�r av en ordf�rande och sex andra ledam�ter.

F�r varje ledamot finns en ers�ttare. N�mnden utser inom sig en vice ordf�-
rande.

9 �

Punktskriftsn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen eller vice ordf�ran-

den och minst tre av de andra ledam�terna �r n�rvarande.

Taltidningsn�mnden

10 �

Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan f�r radio- och

kassettidningar (taltidningar), taltidningsn�mnden. N�mnden har de uppgif-
ter som f�ljer av f�rordningen (1988:582) om statligt st�d till radio- och
kassettidningar.

N�mnden har vidare till uppgift att
1. genom informationsinsatser s�ka intressera tidningsf�retag att starta

utgivning av taltidningar,

2. verka f�r att taltidningar distribueras med digital teknik och anv�nder

talsyntesteknik, s�rskilt vid start av nya taltidningar,

3. verka f�r att abonnenter p� taltidningar f�r utbildning och s�dant st�d

som underl�ttar f�r dem att tillgodog�ra sig tidningarna och att sk�ta den
tekniska utrustning som beh�vs f�r mottagningen, och

4. f�lja och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av

taltidningar.

11 �

Taltidningsn�mnden best�r av h�gst nio ledam�ter. Ordf�randen ska

vara eller ha varit ordinarie domare. N�mnden utser inom sig en vice ordf�-
rande.

12 �

Taltidningsn�mnden �r beslutf�r n�r ordf�randen och minst tre av de

andra ledam�terna �r n�rvarande.

background image

3

SFS 2010:769

13 �

Taltidningsn�mnden ansvarar f�r sina beslut.

14 �

Myndighetens ledning ansvarar inf�r regeringen f�r att taltidnings-

n�mnden tilldelas medel och resurser i �vrigt f�r sin verksamhet och f�r att
verksamheten bedrivs effektivt och redovisas p� ett tillf�rlitligt s�tt.

Anst�llningar och uppdrag

15 �

Bibliotekschefen �r myndighetschef.

16 �

Ordf�randen, �vriga ledam�ter och ers�ttare i punktskriftsn�mnden

utses av regeringen f�r best�md tid.

Ordf�randen och �vriga ledam�ter i taltidningsn�mnden utses av reger-

ingen f�r best�md tid.

Personalansvarsn�mnd

17 �

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpning av vissa f�rordningar

18 �

Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen

(1987:1101).

Avgifter

19 �

Vid f�rs�ljning av talb�cker och punktskriftsb�cker enligt 2 � f�rsta

stycket 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen f�r full kostnadst�ck-
ning. Avgiftens storlek best�ms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de
fall som avses i 15 � avgiftsf�rordningen (1992:191).

Myndigheten f�r disponera avgiftsinkomsterna.

20 �

F�r verksamhet som anges i 5 � ska myndigheten ta ut avgifter som

motsvarar full kostnadst�ckning. Avgiftens storlek best�ms i varje enskilt
fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 � avgiftsf�rordningen
(1992:191).

Myndigheten f�r disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

21 �

F�ljande best�mmelse i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte

till�mpas p� myndigheten:

29 � om �rendef�rteckning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010, d� f�rordningen

(2007:1290) med instruktion f�r Talboks- och punktskriftsbiblioteket och
f�rordningen (2007:1189) med instruktion f�r Taltidningsn�mnden ska upp-
h�ra att g�lla.

background image

4

SFS 2010:769

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

EWA BJ�RLING

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

;