SFS 2010:769 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

100769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Talboks- och
punktskriftsbiblioteket;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Uppgifter

1 §

Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan

med andra bibliotek i landet arbeta för att personer med funktionsnedsätt-
ning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för
att kunna ta del av verken.

Myndigheten har även till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i

dagstidningar för synskadade, personer med funktionsnedsättning som inte
förmår hålla i eller bläddra i en tidning, afatiker och dyslektiker.

2 §

Myndigheten ska särskilt

1. framställa, köpa in och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt

tillhandahålla dessa för försäljning,

2. främja utvecklingen av nya medier för att öka tillgängligheten till litte-

rära verk och dagstidningar för personer med funktionsnedsättning enligt
1 §, och

3. förse högskolestuderande personer med funktionsnedsättning i form av

läshandikapp med sådana exemplar av studielitteratur som de behöver för att
kunna ta del av litteraturen.

Myndigheten ska ha en central utskrivningstjänst av punktskrift för döv-

blinda.

3 §

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna information och

råd till bibliotek och organisationer.

4 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn-

perspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i
sin verksamhet.

Erfarenhetsutbyte med andra relevanta svenska myndigheter ska också

integreras i myndighetens verksamhet.

1 Jfr prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

SFS 2010:769

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:769

5 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den åta

sig att utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Punktskriftsnämnden

7 §

Inom myndigheten finns en nämnd för punktskrift och taktil läsning,

punktskriftsnämnden. Nämnden har till uppgift att främja och utveckla taktil
läsning och punktskrift som skriftspråk för synskadade.

Nämnden ska särskilt
1. utarbeta riktlinjer för den svenska punktskriften, och
2. medverka till internationellt samarbete inom området.
På begäran av myndigheten ska nämnden ge råd och upplysningar till

myndigheten i frågor som rör punktskrift och taktil läsning.

8 §

Punktskriftsnämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter.

För varje ledamot finns en ersättare. Nämnden utser inom sig en vice ordfö-
rande.

9 §

Punktskriftsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföran-

den och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

Taltidningsnämnden

10 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för radio- och

kassettidningar (taltidningar), taltidningsnämnden. Nämnden har de uppgif-
ter som följer av förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och
kassettidningar.

Nämnden har vidare till uppgift att
1. genom informationsinsatser söka intressera tidningsföretag att starta

utgivning av taltidningar,

2. verka för att taltidningar distribueras med digital teknik och använder

talsyntesteknik, särskilt vid start av nya taltidningar,

3. verka för att abonnenter på taltidningar får utbildning och sådant stöd

som underlättar för dem att tillgodogöra sig tidningarna och att sköta den
tekniska utrustning som behövs för mottagningen, och

4. följa och analysera utvecklingen av verksamheten med utgivning av

taltidningar.

11 §

Taltidningsnämnden består av högst nio ledamöter. Ordföranden ska

vara eller ha varit ordinarie domare. Nämnden utser inom sig en vice ordfö-
rande.

12 §

Taltidningsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de

andra ledamöterna är närvarande.

background image

3

SFS 2010:769

13 §

Taltidningsnämnden ansvarar för sina beslut.

14 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att taltidnings-

nämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet och för att
verksamheten bedrivs effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 §

Bibliotekschefen är myndighetschef.

16 §

Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare i punktskriftsnämnden

utses av regeringen för bestämd tid.

Ordföranden och övriga ledamöter i taltidningsnämnden utses av reger-

ingen för bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

17 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av vissa förordningar

18 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

19 §

Vid försäljning av talböcker och punktskriftsböcker enligt 2 § första

stycket 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäck-
ning. Avgiftens storlek bestäms i varje enskilt fall av myndigheten, utom i de
fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

20 §

För verksamhet som anges i 5 § ska myndigheten ta ut avgifter som

motsvarar full kostnadstäckning. Avgiftens storlek bestäms i varje enskilt
fall av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen
(1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

21 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010, då förordningen

(2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och
förordningen (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden ska upp-
höra att gälla.

background image

4

SFS 2010:769

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Maria Eka
(Kulturdepartementet)