SFS 2010:770 Luftfartsförordning

100770.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Luftfartsförordning;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpning av denna förordning

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till luftfarts-

lagen (2010:500). Bestämmelserna ska tillämpas om inte annat följer av EU-
förordningar.

Luftfart inom svenskt område

2 §

Frågor om tillstånd till luftfart enligt 1 kap. 6 § andra stycket eller 7 §

andra stycket luftfartslagen (2010:500) prövas av Transportstyrelsen. Ett till-
stånd ska avse en viss tid. Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om det
finns anledning till det.

Förbud av miljöskäl mot viss luftfart

3 §

Luftfart i Sverige får inte ske med civila jetmotordrivna underljuds-

flygplan som

1. har en högsta godkänd startmassa på 34 000 kg eller mer, eller har en

godkänd passagerarkapacitet för flygplanstypen på fler än nitton platser
utöver platser som är avsedda för personalen, och

2. inte uppfyller åtminstone normerna i volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga

16 till konventionen om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988).

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från förbudet

för

1. flygplan av historiskt intresse,
2. flygplan som utnyttjas för en så exceptionell användning att det vore

oskäligt att inte bevilja ett tillfälligt undantag, och

3. flygplan som används för icke-vinstgivande uppdrag i ombyggnads-,

reparations- eller underhållssyfte.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter när det gäller frågor

i denna paragraf, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/93/EG av den 12 december 2006 om reglering av utnyttjandet av flyg-

SFS 2010:770

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:770

plan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 3 i bilaga 16 till konventionen
om internationell civil luftfart, andra upplagan (1988) (kodifierad version)

1.

Restriktionsområden för luftfart

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att ett område ska vara restriktionsområde, om det behövs av hänsyn
till militär verksamhet eller om allmän ordning och säkerhet kräver det. Om
föreskrifterna eller beslutet rör militära förhållanden, ska samråd ske med
Försvarsmakten. Vid en inskränkning som avser längre tid än två veckor ska
samråd ske med länsstyrelsen.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att ett område ska vara restriktionsområde, om det behövs av hänsyn
till friluftsliv, natur- eller miljövård eller för att undvika störning vid allmän
sammankomst eller offentlig tillställning av större omfattning. Samråd ska
ske med länsstyrelsen.

I fråga om vissa restriktionsområden finns särskilda bestämmelser i för-

ordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden.

5 §

När Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om eller beslutar att ett

område ska vara restriktionsområde, ska den ange de inskränkningar i rätten
till luftfart inom området som behövs. När det krävs av hänsyn till allmän
ordning och säkerhet får all luftfart inom området förbjudas för en viss tid,
dock högst två veckor.

Föreskrifterna eller beslutet om ett sådant restriktionsområde som avses i

4 § andra stycket får inte utformas så att de hindrar den luftfart som behövs
med hänsyn till ortsbefolkningens intresse. Luftfart för Lantmäteriverket får
alltid ske inom området.

Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter

om eller i ett enskilt fall besluta att en annan myndighet får besluta om till-
fälliga undantag från beslut om restriktionsområde.

Farligt område

6 §

Om luftfartens säkerhet är i fara på grund av något sådant förhållande

som avses i 4 § första stycket, men faran inte är så stor att ett restriktionsom-
råde behöver inrättas, får Transportstyrelsen i stället meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta att ett område ska vara farligt område.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om luftfarten inom

ett farligt område.

Luftfartyg av särskild beskaffenhet m.m.

7 §

Bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket och 2–8 kap. luftfartslagen

(2010:500) och med stöd av dessa bestämmelser meddelade föreskrifter i
denna förordning gäller inte i fråga om modelluftfartyg, fasta ballonger eller
drakar. Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter av betydelse
för flygsäkerheten. Förvaltningsuppgift i anslutning till sådana föreskrifter

1 EUT L 374, 27.12.2006, s. 1, Celex 32006L0093.

background image

3

SFS 2010:770

får överlämnas till någon annan, även om uppgiften innefattar myndighetsut-
övning. Om en föreskrift berör militär verksamhet, ska Transportstyrelsen
samråda med Försvarsmakten.

8 §

I fråga om luftfart inom svenskt område med segelflygplan, motorse-

gelflygplan, ultralätta flygplan, friflygande ballonger eller luftskepp får
Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter
om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 3 och
4 kap. och 7 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500) och med stöd av dessa
bestämmelser meddelade föreskrifter i denna förordning. Transportstyrelsen
får meddela ytterligare föreskrifter av betydelse för flygsäkerheten. Före-
skrifter och beslut om undantag får meddelas bara om flygsäkerhetsskäl eller
hänsyn till det allmänna inte hindrar det. Förvaltningsuppgift i anslutning till
föreskrifter får överlämnas till någon annan, även om uppgiften innefattar
myndighetsutövning.

Sådana luftfartyg som anges i första stycket får fullgöra sin landningsskyl-

dighet enligt 8 kap. 2 § luftfartslagen på varje lämpligt område i närheten.
Om en särskild landningsplats anvisas, ska luftfartyget landa där om det är
möjligt av flygsäkerhetsskäl. Andra stycket gäller också sjöflygplan.

9 §

I fråga om hängglidare, flygskärmar, fallskärmar och andra enkla kon-

struktioner får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt
fall medge undantag från bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket och 2–8
kap. luftfartslagen (2010:500) och med stöd av dessa bestämmelser medde-
lade föreskrifter i denna förordning. Transportstyrelsen får meddela ytterli-
gare föreskrifter av betydelse för flygsäkerheten. Förvaltningsuppgift i
anslutning till sådana föreskrifter får överlämnas till någon annan, även om
uppgiften innefattar myndighetsutövning. Om en föreskrift berör militär
verksamhet, ska Transportstyrelsen samråda med Försvarsmakten.

10 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådana föremål som är

inrättade för rörelse i luften men som inte är att anse som luftfartyg, såsom
raketer och skjutmål. Om en föreskrift berör militär verksamhet ska Trans-
portstyrelsen samråda med Försvarsmakten.

Luftfartyg registrerade hos en internationell organisation

11 §

De bestämmelser i denna förordning som gäller luftfartyg som är

registrerade i ett annat land ska på motsvarande sätt tillämpas i fråga om luft-
fartyg som är registrerade hos en internationell organisation.

Bestämmelser om vissa utländska luftfartyg

12 §

Bestämmelserna i 3 kap., 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 4–6 §§, 6 kap. 1 §,

8 kap. 1 och 3–11 §§ denna förordning tillämpas också på utländska luft-
fartyg när sådana används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd.

De i första stycket angivna bestämmelserna tillämpas inte om detta har

avtalats i en överenskommelse med annan stat.

background image

4

SFS 2010:770

2 kap. Registrering, nationalitet och märkning

Luftfartygsregistret

1 §

Föreskrifter om luftfartygsregistret finns i förordningen (1986:172) om

luftfartygsregistret m.m.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att luftfartyg av miljö-

skäl inte får registreras i Sverige.

Nationalitets- och registreringsbeteckning

3 §

Nationalitetsbeteckningen för ett svenskt luftfartyg är bokstäverna SE.

Registreringsbeteckningen är en grupp om tre tecken, som består av bok-

stäver eller siffror eller bokstäver och siffror i kombination. Beteckningen
bestäms för varje luftfartyg av Transportstyrelsen.

Nationalitets- och registreringsbevis

4 §

Nationalitets- och registreringsbevis utfärdas i enlighet med formulär

som bestäms av Transportstyrelsen.

5 §

Ett tillstånd till luftfart enligt 1 kap. 6 § andra stycket luftfartslagen

(2010:500) utgör också ett sådant bevis om nationalitet som avses i 2 kap.
12 § samma lag.

6 §

När ett luftfartyg avregistreras eller anteckning görs enligt 9 § förord-

ningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m. om hinder för avregistrering,
ska nationalitets- och registreringsbeviset lämnas tillbaka till Transport-
styrelsen.

Märkning av luftfartyg

7 §

Luftfartyg ska märkas genom målning eller på annat likvärdigt sätt.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om märkningen.

3 kap. Luftvärdighet och miljövärdighet

Bemyndigande att meddela föreskrifter

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att

ett luftfartyg ska anses vara luftvärdigt och miljövärdigt.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om godkännande av utländska

luftvärdighetsbevis.

Luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis

2 §

Frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis prövas av

Transportstyrelsen. Transportstyrelsen får överlämna åt en särskild sak-
kunnig att utfärda och förnya luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis.

background image

5

SFS 2010:770

Luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis ska gälla viss tid eller tills

vidare. Giltighetstiden ska anges på beviset.

Om ett luftvärdighetsbevis eller miljövärdighetsbevis inte kan utfärdas,

får ett interimistiskt bevis utfärdas som gäller under vissa villkor. Villkoren
ska anges på beviset.

Om Transportstyrelsen begär det, ska ett ogiltigt luftvärdighetsbevis eller

miljövärdighetsbevis genast lämnas in dit.

Utprovning av luftfartygs flygegenskaper

3 §

Frågor om medgivande enligt 3 kap. 10 § luftfartslagen (2010:500) att

använda ett luftfartyg som inte uppfyller villkoren i fråga om luftvärdighet
och miljövärdighet prövas av Transportstyrelsen. Ett medgivande får förenas
med villkor.

När ett luftfartyg används med stöd av ett medgivande enligt första

stycket, får bara den personal som behövs för flygningen tillåtas följa med.

Tillverkning och underhåll av luftfartyg

4 §

Frågan om tillstånd till sådan verksamhet som avses i 3 kap. 11 § första

stycket luftfartslagen (2010:500) prövas av Transportstyrelsen. Transport-
styrelsen får meddela föreskrifter om de krav som ska gälla av flygsäkerhets-
skäl.

Ett tillstånd ges för viss tid eller tills vidare. Det får förenas med villkor.

Om innehavaren åsidosätter dessa villkor i väsentlig mån eller om han eller
hon inte längre uppfyller de krav som har fastställts enligt första stycket, ska
tillståndet återkallas.

Om verksamheten avser en enskild persons byggande av luftfartyg för

egen räkning, får Transportstyrelsen uppdra åt en särskild sakkunnig att
utfärda de tillstånd som Transportstyrelsen föreskriver. Detsamma gäller till-
stånd för utförande av underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på luft-
fartyg, tillbehör och reservdelar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

medge undantag från tillståndskravet i 3 kap. 11 § första stycket luftfarts-
lagen.

Informationsutbyte

5 §

Transportstyrelsen ska samla in och bevara information som rör besikt-

ningar av och tillsyn över luftfartyg i enlighet med vad som föreskrivs i Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om
säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i
gemenskapen, särskilt artikel 3, samt delta i informationsutbyte enligt artikel
5 i samma direktiv.

background image

6

SFS 2010:770

4 kap. Flygcertifikat m.m.

Undantag från krav på flygcertifikat och elevtillstånd

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att medge att den som inte har något flygcertifikat men som kan
antas i huvudsak uppfylla villkoren för ett sådant får fullgöra uppgifter på
luftfartyg under en viss tid och på vissa villkor. Detta gäller inte ombord på
svenska luftfartyg i internationell trafik.

Ett medgivande enligt första stycket får återkallas om det krävs av hänsyn

till flygsäkerheten.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

medge undantag från kravet på elevtillstånd.

Behörighet att fullgöra uppgifter som flygmaskinist på ett luftfartyg

3 §

För att fullgöra uppgifter som flygmaskinist på ett luftfartyg krävs ett

flygcertifikat.

Utbildning

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om behörighetskrav för

dem som fullgör uppgifter som kontrollanter vid flygprov och som instruktö-
rer vid flygträning på marken.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

5 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. de ålderskrav som gäller för att ett elevtillstånd eller flygcertifikat ska

kunna utfärdas,

2. de krav i fråga om kunskaper, erfarenhet och skicklighet som ska gälla

för att ett certifikat ska kunna utfärdas,

3. de förutsättningar under vilka ett certifikat kan utökas, förnyas, för-

längas, begränsas, godkännas eller erkännas.

Om det behövs av hänsyn till flygsäkerheten, får Transportstyrelsen med-

dela föreskrifter om att det krävs en särskild behörighet för att en certifikat-
innehavare ska få fullgöra vissa uppgifter vid luftfart.

Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen meddela före-

skrifter om de krav i fråga om hälsotillstånd samt fysiska och psykiska för-
hållanden som ska gälla för att ett medicinskt intyg ska utfärdas, godkännas
eller erkännas.

Certifikatprov och certifikatkontroll

6 §

Transportstyrelsen utför certifikatprov och certifikatkontroll. Trans-

portstyrelsen får överlämna åt någon annan att genomföra sådana uppgifter
även om uppgifterna innefattar myndighetsutövning.

background image

7

SFS 2010:770

7 §

Den som ska genomgå ett certifikatprov eller en certifikatkontroll ska

biträda med den personal som behövs och tillhandahålla materiel, drivmedel
och liknande.

Certifikatregister

8 §

Transportstyrelsen för register över innehavare av elevtillstånd, behö-

righetsbevis och flygcertifikat samt av utländska certifikat som har godkänts
(certifikatregistret).

I registret förs det in sådana uppgifter om innehavarnas fysiska och psy-

kiska lämplighet att ha elevtillstånd, behörighetsbevis och flygcertifikat som
behövs för tillämpningen av bestämmelserna om detta.

Återkallelse, varning, erinran och omhändertagande

9 §

När ett elevtillstånd eller flygcertifikat har återkallats ska innehavaren

genast överlämna certifikatet till Transportstyrelsen. Om återkallelsen skett
på medicinska grunder, ska också det medicinska intyget överlämnas till
Transportstyrelsen.

10 §

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket luftfartslagen

(2010:500) om erinran ska delges innehavaren av elevtillståndet eller certifi-
katet.

11 §

Ett beslut om omhändertagande av ett flygcertifikat får meddelas av

polis, åklagare eller Transportstyrelsen enligt 4 kap. 21 § luftfartslagen
(2010:500).

Ett sådant beslut ska delges innehavaren, som omedelbart ska överlämna

certifikatet till den som har meddelat beslutet. Om någon annan än Trans-
portstyrelsen har meddelat beslutet, ska det genast anmälas dit. Beslutet ska
därefter snarast möjligt och senast inom 48 timmar sändas till Transport-
styrelsen tillsammans med certifikatet och en rapport om det inträffade.

Transportstyrelsen ska inom tre arbetsdagar pröva om certifikatet ska åter-

lämnas till innehavaren. Anser Transportstyrelsen att certifikatet inte ska
återlämnas på grund av sådana omständigheter som anges i 4 kap. 21 § första
stycket luftfartslagen, ska omhändertagandet omedelbart anmälas till För-
valtningsrätten i Linköping. Kommer en prövning enligt detta stycke inte till
stånd inom tre arbetsdagar ska flygcertifikatet genast återlämnas till inne-
havaren.

Transportstyrelsen ska också anmäla till förvaltningsrätten när styrelsen

själv har beslutat att omhänderta ett certifikat enligt 4 kap. 21 § första
stycket luftfartslagen.

Om certifikatet inte ska återlämnas på grund av sådana omständigheter

som anges i 4 kap. 21 § andra stycket luftfartslagen, ska Transportstyrelsen
återkalla certifikatet tills vidare.

12 §

Ett beslut av allmän förvaltningsdomstol i ett ärende om återkallelse

eller varning ska delges part.

background image

8

SFS 2010:770

13 §

När Transportstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol har återkallat

ett elevtillstånd eller flygcertifikat tills vidare på grund av misstanke om
brott, ska en underrättelse om beslutet genast lämnas till förundersöknings-
ledaren eller åklagaren eller, om åtal har väckts, till domstolen.

Godkännande av utländska flygcertifikat

14 §

Bestämmelserna i 9–13 §§ gäller också godkännande av utländska

flygcertifikat, sådana utländska certifikat som har godkänts och innehavare
av sådana certifikat.

Medicinskt intyg

15 §

Transportstyrelsen får förordna bestämda läkare att utfärda medi-

cinskt intyg. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de krav som ska
gälla för sådana läkare.

Flygdagbok

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vem som ska föra

flygdagbok och hur en flygdagbok ska föras.

5 kap. Luftfartygs befälhavare och besättning samt tjänstgöring
ombord

Luftfartygs befälhavare

1 §

Luftfartygets ägare utser luftfartygets befälhavare och ersättare för

befälhavaren. Den som brukar luftfartyget i ägarens ställe utser befälhavare
och ersättare om brukaren enligt avtal med ägaren har rätt att göra det.

Om ingen befälhavare har utsetts, ska den främste av förarna vara befäl-

havare. Detsamma gäller om befälhavaren är förhindrad och ingen ersättare
finns. Om det inte finns någon förare och luftfartyget inte är under flygning,
ska den främste av de övriga som fullgör sysslor av betydelse för flygsäker-
heten ombord vara befälhavare.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de närmare förutsättning-

arna för att någon ska få utföra uppdrag som befälhavare och om vem som är
befälhavare vid certifikatprov och vid flygningar som avser kontroll av
besättning eller materiel.

Luftfartygs besättning

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om det antal besättnings-

medlemmar med viss behörighet som krävs för varje typ av luftfartyg (mini-
mibesättning
).

I flyghandboken eller motsvarande handling ska det lägsta antal besätt-

ningsmän som måste ha flygcertifikat anges.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att luftfartyg används till

luftfart av utbildningsskäl eller av någon annan särskild anledning även om
föreskrivna krav i fråga om bemanning inte är uppfyllda. När ett luftfartyg

background image

9

SFS 2010:770

används med ett sådant medgivande, får inga betalande passagerare följa
med.

Förberedande och genomförande av flygning

3 §

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om befälhavarens

skyldigheter enligt 5 kap. 4 § första stycket luftfartslagen (2010:500).

Rapporteringsskyldighet

4 §

Om befälhavaren har omhändertagit någon som har begått brott

ombord, ska han eller hon snarast underrätta polismyndigheten eller flyg-
trafikledningsenhet på de orter där luftfartyget ska landa.

Om befälhavaren av ordnings- eller säkerhetsskäl har landsatt någon, ska

han eller hon snarast underrätta polismyndigheten eller flygtrafiklednings-
enheten på den ort där landsättningen har skett.

Om befälhavaren avser att överlämna någon som har begått ett svårare

brott ombord till en behörig myndighet, ska han eller hon snarast underrätta
polismyndigheten eller flygtrafikledningsenheten på den ort där överläm-
nandet ska ske.

När ett överlämnande till en utländsk myndighet har skett ska befälhava-

ren snarast underrätta Rikspolisstyrelsen.

5 §

Det finns närmare bestämmelser om rapportering enligt 5 kap. 8 § för-

sta stycket luftfartslagen (2010:500) i förordningen (1990:717) om under-
sökning av olyckor.

6 §

Om ett luftfartyg har råkat i nöd eller använts för att rädda liv och

gällande föreskrifter om luftfarten av säkerhetsskäl inte har kunnat följas,
ska befälhavaren genast underrätta en flygtrafikledningsenhet om detta. Han
eller hon ska snarast lämna en rapport till Transportstyrelsen om det inträffa-
de.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om kravet på under-

rättelse och rapport som avses i första stycket.

Tjänsten ombord på ett luftfartyg

7 §

Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen meddela ytter-

ligare föreskrifter om att ombord på ett luftfartyg utföra sysslor med bety-
delse för flygsäkerheten under påverkan av alkohol eller andra medel.

Transportstyrelsen får efter samråd med Arbetsmiljöverket meddela före-

skrifter om arbets- och vilotider vid luftfart.

6 kap. Flygplatser och den övriga markorganisationen

Flygplatser och andra start- och landningsplatser

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka flygplatser som

får användas vid olika slag av luftfart. Därvid får Transportstyrelsen bestäm-

background image

10

SFS 2010:770

ma att bara vissa flygplatser får användas vid flygningar till och från
Sverige.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta

om samordningen av militär och civil verksamhet på militära flygplatser
som helt eller delvis har upplåtits för civil luftfart. Samråd ska ske med Luft-
fartsverket och Transportstyrelsen. För den civila verksamheten på militära
flygplatser gäller i övrigt bestämmelserna i denna förordning och de före-
skrifter som meddelas med stöd av förordningen.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om användande för start

och landning av områden som inte har inrättats för sådana ändamål eller som
tillfälligt har inrättats för sådana ändamål.

3 §

Om det behövs av hänsyn till natur- eller miljövård, friluftsliv, kom-

munikationer, fiske eller näringsverksamhet får Transportstyrelsen efter
samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om förbud för luftfartyg att
landa inom ett visst område, eller att landning inom ett visst område kräver
särskilt tillstånd från Transportstyrelsen.

Att luftfartyg inte får landa inom vissa nationalparker framgår av före-

skrifter som gäller för dessa nationalparker.

Tillstånd att inrätta en flygplats

4 §

Transportstyrelsen prövar frågor om tillstånd att inrätta eller bygga om

flygplatser samt fastställer villkor för tillståndet. Detta gäller också när drif-
ten av en flygplats ändras på ett sätt som inte är av ringa betydelse. Om ett
sådant tillstånd har meddelats av regeringen, får Transportstyrelsen fastställa
villkor för tillståndet, om detta följer av regeringens beslut.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att en flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa omfattning
eller andra särskilda omständigheter får inrättas utan ett sådant tillstånd som
avses i första stycket.

Drifttillstånd för flygplatser m.m.

5 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka krav som ska vara

uppfyllda från flygsäkerhetssynpunkt för att ett område ska få användas som
flygplats. Kraven ska också avse flygplatsområdets beskaffenhet och utrust-
ning. Vidare får krav ställas på att markeringar och andra anordningar ska
sättas upp utanför området. Krav får också ställas på att det i närheten av
flygplatsen inte får finnas hinder, märken eller belysningar som kan medföra
fara för luftfarten.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att en flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa omfattning
eller andra särskilda omständigheter inte behöver godkännas innan den tas i
bruk.

6 §

Transportstyrelsen prövar frågor om godkännande från flygsäkerhets-

synpunkt av flygplatser och utfärdar drifttillstånd.

background image

11

SFS 2010:770

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om drift av flygplatser.

8 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 5 eller 7 § ska

den samråda med Försvarsmakten om det är fråga om inverkan på militära
anläggningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om flygplatsernas radioutrust-

ning efter samråd med Post- och telestyrelsen.

9 §

Om en flygplats som inte behöver godkännas innan den tas i bruk inte

uppfyller flygsäkerhetskraven, får Transportstyrelsen förbjuda att den
används eller ange under vilka förutsättningar den får användas.

Flygtrafiktjänst

10 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgifter, omfattning

och utformning när det gäller flygledningstjänst, informationstjänst för luft-
farten, flygvädertjänst, kommunikations-, navigations- och övervaknings-
tjänster samt flygräddningstjänst och de flygsäkerhetsföreskrifter för verk-
samheten som behövs. Föreskrifterna ska i förekommande fall meddelas
efter samråd med Försvarsmakten samt, när det gäller flygvädertjänsten,
efter samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, och när
det gäller flygräddningstjänst efter samråd med Sjöfartsverket.

Verksamhet som avser flygtrafiktjänst ska vara godkänd av Transport-

styrelsen för att få bedrivas. Om sådan verksamhet inte uppfyller flygsäker-
hetskraven får Transportstyrelsen återkalla godkännandet eller begränsa det.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om de kompetenskrav som ska

gälla för anställda inom flygtrafiktjänsten och för teknisk personal som
installerar eller underhåller utrustning för flygtrafiktjänsten.

Frågor som gäller flygtrafikledningstjänst för luftrummet i anslutning till

en flygplats enligt 6 kap. 13 § tredje stycket luftfartslagen (2010:500) prövas
av Transportstyrelsen.

11 §

Vid flygplatser ska det finnas kontrollerat luftrum.

För flygplatser där trafiken är av mindre komplexitet eller omfattning, får

Transportstyrelsen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om
undantag från kravet på kontrollerat luftrum och ange de krav som ska gälla
för flygningen där.

Transportstyrelsen bestämmer omfattningen av de luftrum som avses i

första stycket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka anlägg-
ningar som ska finnas för att underlätta lufttrafiken där.

12 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om i vilken omfattning

det ska finnas kontrollerat luftrum för flygning på sträcka.

Om det behövs för uppsikten över lufttrafiken, får Transportstyrelsen

meddela föreskrifter om att de som flyger utanför kontrollerat luftrum ska
lämna uppgifter om detta i förväg och följa Transportstyrelsens föreskrifter
om flygningen.

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om flygvägar i kontrolle-

rat luftrum.

background image

12

SFS 2010:770

14 §

Navigationshjälpmedel och andra anläggningar för att underlätta luft-

trafiken ska godkännas av Transportstyrelsen innan de tas i bruk.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om inrättandet, underhållet

och driften av anläggningarna och om tillsynen över dem. Transportstyrelsen
får återkalla eller begränsa ett godkännande enligt första stycket om flyg-
säkerhetskraven inte uppfylls.

15 §

Transportstyrelsen ska i frågor som avses i 11–14 §§ samråda med

Försvarsmakten. Om det behövs ska Transportstyrelsen också samråda med
Post- och telestyrelsen eller med andra myndigheter.

Ordningsföreskrifter för flygplatser m.m.

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till flygplatser

och om ordningen där. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om tillträde till
en viss flygplats efter samråd med flygplatsen.

I föreskrifter enligt första stycket ska det område där föreskrifterna ska

gälla anges.

Luftfartsskyddet på flygplatser

17 §

Transportstyrelsen prövar ärenden enligt 6 kap. 15 § andra stycket

luftfartslagen (2010:500).

Avgifter

18 §

Luftfartsverket får meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde

om avgifter för flygtrafiktjänster.

Viss personal inom markorganisationen

19 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om godtagande i Sverige

av utländska elevtillstånd för utbildning till flygledare samt certifikat för
flygledare i flygtrafikledningstjänst och för flygtekniker.

Bestämmelserna i 4 kap. 2, 5–11 §§ gäller också i fråga om certifikat för

flygledare i flygtrafikledningstjänst och flygtekniker samt i fråga om inne-
havare av sådana certifikat.

20 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter i frågor som avses i 6 kap.

19 § andra stycket luftfartslagen (2010:500). I fråga om behörighetsbevis
som avses i nämnda lagrum och om innehavare av sådana bevis gäller
bestämmelserna i 4 kap. 5–11 §§ denna förordning.

21 §

Bestämmelsen i 5 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500) gäller också

1. den som efter tillsyn överlämnar ett luftfartyg som klart för flygning,
2. personal som bedriver verksamhet med flyginformationstjänst för flyg-

plats (AFIS-tjänstemän).

background image

13

SFS 2010:770

Flyghinder m.m.

22 §

Radioanläggningar får inte anordnas så att de kan förväxlas med eller

störa anläggningar för lufttrafiken eller så att de i övrigt kan innebära fara för
flygsäkerheten. Detsamma gäller belysningar och andra anordningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förbud mot eller annan

begränsning av uppsättning av märken, belysning eller andra anordningar
som kan utgöra en fara för flygsäkerheten.

Post- och telestyrelsen får förelägga den som bryter mot bestämmelsen i

första stycket att vidta rättelse om det gäller en radioanläggning. Transport-
styrelsen får förelägga den som bryter mot bestämmelsen i första stycket att
vidta rättelse i andra fall än radioanläggningar.

23 §

Transportstyrelsen ska verka för att byggnader, master, naturföremål

och liknande markeras för att fara för flygsäkerheten ska undvikas.

Om det utgör en fara för flygsäkerheten att en byggnad uppförs eller att en

mast eller liknande sätts upp, får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om
eller i ett enskilt fall besluta om markering av flyghindret. Sådan markering
får inte innebära något avsevärt men för markägarna eller dem som har sär-
skild rätt till marken.

Transportstyrelsen ska samråda med markägarna, dem som har särskild

rätt till marken samt företrädare för de övriga intressen som berörs.

24 §

Om en markering har gjorts enligt 22 § eller på grund av andra före-

skrifter och någon vill vidta åtgärder som kan innebära att markeringen änd-
ras eller inte längre fyller sin funktion tillfredsställande, ska detta anmälas
till Transportstyrelsen. Anmälan ska göras senast 30 dagar innan åtgärden
vidtas. Transportstyrelsen får besluta om ändrad markering tills frågan
avgörs slutligt. Om någon vidtar åtgärderna utan att följa bestämmelserna
om anmälningsskyldighet, får Transportstyrelsen på hans eller hennes
bekostnad återställa förhållandena i det tidigare skicket eller förelägga
honom eller henne att vidta rättelse.

Flyghinderanmälan

25 §

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska

minst fyra veckor innan arbetena påbörjas göra en anmälan till Försvars-
makten om arbetena avser uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller
annan anläggning. Detta gäller om byggnadens eller anläggningens samman-
lagda höjd kommer att överstiga 45 meter när arbetet ska utföras inom sam-
manhållen bebyggelse eller 20 meter när arbetena ska utföras inom annat
område.

En flyghinderanmälan ska vara skriftlig och kortfattat beskriva projektets

art, omfattning och exakta lokalisering, samt innehålla uppgift om namn och
adress i fråga om den som utför eller låter utföra byggnadsarbetena. För-
svarsmakten får meddela föreskrifter om att en flyghinderanmälan får
lämnas i elektronisk form.

26 §

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i

en flyghinderanmälan enligt 6 kap. 23 § luftfartslagen (2010:500).

background image

14

SFS 2010:770

7 kap. Tillstånd att bedriva luftfart

Flygsäkerhetsmässiga tillstånd

Drifttillstånd

1 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om drifttillstånd

utöver dem som gäller enligt 7 kap. 1–7 §§ luftfartslagen (2010:500).

Frågor om drifttillstånd prövas av Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen får besluta om sådana undantag som avses i 7 kap. 1 §

tredje stycket och 3 § fjärde stycket luftfartslagen.

Bruksflygtillstånd

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om bruksflygtillstånd.

Frågor om bruksflygtillstånd prövas av Transportstyrelsen. Transport-

styrelsen får överlämna åt någon annan att göra prövningen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta om undantag från kravet på bruksflygtillstånd om luftfarten inte är av
större omfattning eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Tillstånd att bedriva utbildning

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillstånd att bedriva

flygutbildning samt meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om
undantag från kravet på tillstånd att bedriva flygutbildning när det är fråga
om utbildning för privat flygning.

Om en flygutbildning som har undantagits från tillståndskravet inte upp-

fyller föreskrivna flygsäkerhetskrav, får Transportstyrelsen förbjuda att ut-
bildningen bedrivs.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för

att bedriva utbildning av flygledare.

Frågor om tillstånd enligt denna paragraf prövas av Transportstyrelsen.

Trafiktillstånd

Krav för trafiktillstånd

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om trafiktillstånd och om

utövande av trafikrättigheter när trafiktillstånd inte krävs enligt 7 kap. 10 §
tredje stycket luftfartslagen (2010:500).

5 §

Transportstyrelsen prövar frågor om trafiktillstånd för luftfart i regel-

bunden trafik och bestämmer de villkor som ska gälla i de enskilda fallen.

Vid prövning enligt första stycket ska Transportstyrelsen särskilt beakta
– sökandens förmåga att bedriva den sökta verksamheten och därmed

knutna förpliktelser,

– de trafikpolitiska riktlinjer som regeringen beslutat,
– den sökta verksamhetens förenlighet med internationella förpliktelser

som binder Sverige,

background image

15

SFS 2010:770

– eventuella hinder mot den sökta verksamheten med hänsyn till flyg-

säkerhet, luftfartsskydd och miljö,

– omständigheter som påverkar konkurrensförhållanden, inbegripet frågor

om icke-diskriminering och ömsesidighet.

Om trafiken berör en stat mot vilken sanktioner eller andra handelshinder

gäller eller där väpnad konflikt pågår, liksom om det finns andra motsva-
rande omständigheter eller i övrigt särskilda skäl, ska Transportstyrelsen
med eget yttrande överlämna frågan till regeringen.

6 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om annan luftfart än luft-

fart i regelbunden trafik. Transportstyrelsen prövar frågor om trafiktillstånd
för sådan trafik och bestämmer de villkor som ska gälla i de enskilda fallen.

Transportstyrelsen får i fråga om annan luftfart än luftfart i regelbunden

trafik meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att den får utföras
utan tillstånd, om det är lämpligt med hänsyn till luftfartens art eller omfatt-
ning.

7 §

Ett luftfartyg som är registrerat i ett annat land som har biträtt Chicago-

konventionen och som används för annan luftfart än luftfart i regelbunden
trafik får flyga och landa inom svenskt område utan trafiktillstånd under för-
utsättning att passagerare eller gods inte tas ombord eller sätts i land inom
Sverige.

Första stycket gäller inte luftfart för vilken det krävs bruksflygtillstånd.
Med Chicagokonventionen avses den konvention angående internationell

civil luftfart som avslutades i Chicago den 7 december 1944.

8 §

Transportstyrelsen får återkalla eller inskränka trafiktillstånd samt helt

eller delvis begränsa utövandet av trafikrättigheter om tillståndshavaren eller
utövaren av trafikrättigheten inte iakttar de föreskrifter eller villkor som
gäller för verksamheten, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för det.

Har regeringen beslutat om trafiktillstånd får Transportstyrelsen endast

besluta om interimistisk återkallelse eller återkallelse för viss tid. Fråga om
slutlig återkallelse av sådant trafiktillstånd ska snarast underställas rege-
ringen.

Inhyrning och uthyrning av luftfartyg

9 §

Transportstyrelsen får, om det behövs av hänsyn till flygsäkerheten

eller annars till luftfarten inom svenskt område, meddela föreskrifter om att
det krävs tillstånd för att hyra in eller hyra ut ett luftfartyg.

Frågor om tillstånd till in- eller uthyrning av luftfartyg prövas av Trans-

portstyrelsen.

8 kap. Vissa bestämmelser om lufttrafiken

Trafikregler m.m.

1 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, meddela fö-

reskrifter om trafikregler för luftfarten. Trafikreglerna ska i huvudsak över-

background image

16

SFS 2010:770

ensstämma med de trafikregler som Internationella civila luftfartsorganisa-
tionen (ICAO) antagit (de internationella trafikreglerna).

2 §

Vid luftfart med ett svenskt luftfartyg inom ett annat lands territorium

ska de internationella trafikreglerna följas, om de inte strider mot de av det
landet utfärdade bestämmelserna.

Sker luftfart med ett svenskt luftfartyg inom ett område som inte tillhör

något land, ska de internationella trafikreglerna gälla utan jämkningar.

3 §

Det får inte kastas eller släppas ut föremål från ett luftfartyg, om det

kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om detta.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som ska iakttas för att

skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas
eller begränsas. När det behövs ska Transportstyrelsen samråda med Social-
styrelsen.

Föreskrifter om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftfar-

tyg finns i 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att luftfartyg vid flyg-

ning inom svenskt område ska följa vissa flygvägar eller framföras inom
vissa områden. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om
begränsningar i användningen av luftrum i anslutning till sådana flygvägar.

5 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med Tullverket, meddela före-

skrifter om var luftfartyg får passera Sveriges gräns och om vilka flygvägar
som ska följas inom landet till och från gränsen, samt bestämma de närmare
villkor som ska gälla för flygningar över gränsen.

Skyldighet att landa

6 §

En sådan uppmaning att landa som avses i 8 kap. 2 § luftfartslagen

(2010:500) får lämnas av Transportstyrelsen. Om en landning är nödvändig
av flygsäkerhetsskäl eller om Transportstyrelsen har särskilt bestämt det, får
en uppmaning också lämnas av en flygtrafikledningsenhet.

7 §

Transportstyrelsen eller en flygtrafikledningsenhet ska, om inte hänsy-

nen till luftfartsskyddet eller flygsäkerheten talar emot det, hindra ett luftfar-
tyg att avgå eller uppmana det att landa

1. på begäran av förundersökningsledaren i ett brottmål, om det behövs

för efterspanandet av en person som är häktad eller anhållen eller på sanno-
lika skäl misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år
eller mer, eller annars för utredningen av ett sådant brott,

2. på begäran av en polismyndighet, om det är absolut nödvändigt för

efterspanandet av en person som är häktad eller anhållen eller som har av-
vikit från en kriminalvårdsanstalt eller en annan anstalt där han eller hon har
varit intagen på grund av en myndighets beslut, eller

3. på begäran av en tulltjänsteman, om det är absolut nödvändigt för att en

riktig tullkontroll ska kunna göras.

background image

17

SFS 2010:770

Första stycket gäller inte om brottet har begåtts på ett utländskt luftfartyg

och ett ingripande inte får ske på grund av föreskrifter i en internationell
överenskommelse som Sverige har biträtt.

8 §

Om ett luftfartyg inte landar trots en uppmaning enligt 6 eller 7 §, får

den som har lämnat uppmaningen begära hjälp av Försvarsmakten för att få
luftfartyget att landa. Detsamma gäller om luftfartyget inte kan nås med en
uppmaning. Frågan om hjälpen ska ges prövas av Försvarsmakten med hän-
syn till tillgången på lämpliga luftfartyg, flygsäkerheten och andra sådana
omständigheter.

Om ett luftfartyg utan tillstånd befinner sig inom ett sådant restriktions-

område som avses i 1 kap. 3 § tredje stycket och det kan antas att man på
luftfartyget känner till detta, får Försvarsmakten förmå luftfartyget att lämna
området eller att landa. Ett luftfartyg som kan antas ha passagerare ombord
ska inte förmås att landa om det inte finns synnerliga skäl till det.

9 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med Försvarsmakten, fastställa

signaler som kan användas för att visa att ett luftfartyg befinner sig i ett
sådant restriktionsområde som avses i 1 kap. 4 §.

10 §

När ett luftfartyg under flygning till eller från svenskt område har

landat enligt 6, 7 eller 8 §, ska befälhavaren omedelbart anmäla detta till när-
maste svenska tullkontor. En anmälan får i befälhavarens ställe göras av ett
lufttrafikföretag eller ett ombud för detta.

Fallskärmshoppning

11 § Sådana fallskärmshopp från luftfartyg som inte utförs i nödläge får
bara utföras om Transportstyrelsen lämnat tillstånd till detta.

Transportstyrelsen får överlåta åt någon annan att pröva frågor om till-

stånd enligt första stycket.

Inskränkningar i rätten att transportera gods

12 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta om förbud mot transport med luftfartyg eller om särskilda villkor för
en sådan transport, om det krävs av hänsyn till flygsäkerheten eller luftfarts-
skyddet eller om det följer av en internationell överenskommelse som Sve-
rige har tillträtt.

Luftfartygshandlingar

13 §

På ett luftfartyg ska under färd följande medföras:

1. nationalitets- och registreringsbeviset eller ett tillstånd till luftfart enligt

1 kap. 1 §, och

2. luftvärdighetsbeviset, miljövärdighetsbeviset, flyghandboken och luft-

fartygets resedagbok eller motsvarande handlingar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta om undantag från bestämmelserna i första stycket i fråga om luft-
fartyg i inrikes luftfart. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om

background image

18

SFS 2010:770

att luftfartyg ska ha ytterligare luftfartygshandlingar och att dessa ska med-
föras ombord.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om luftfartygs-

handlingar.

14 §

Varje besättningsmedlem på ett luftfartyg ska medföra flygcertifikat

eller motsvarande handling som har utfärdats för henne eller honom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att besättningsmedlemmar

ska medföra även andra handlingar.

9 kap. Ansvaret för skador genom luftfart

1 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om ingivande

och företeende av bevis om försäkring enligt 9 kap. 4 och 5 §§ luftfartslagen
(2010:500).

10 kap. Flygräddningstjänst, undersökning av luftfartsolyckor
och rapportering av händelser

Flygräddningstjänst

1 §

Bestämmelser om flygräddningstjänst inom svenskt område finns i

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor.

Utanför svenskt område ska Sjöfartsverket eller den som verket utser leda

flygräddningstjänsten över de delar av havet där flygräddningstjänsten är en
uppgift för svenska myndigheter.

Flygräddningstjänsten får inte begränsas på grundval av luftfartygets

nationalitet eller nationaliteten hos de ombordvarande.

2 §

En befälhavare som upptäcker att ett annat luftfartyg är i nöd ska, om

det inte uppenbarligen saknar betydelse,

1. hålla det nödställda luftfartyget i sikte så länge som det behövs,
2. försöka bestämma den nödställdes position,
3. underrätta flygräddnings- eller flygtrafikledningsenhet enligt före-

skrifter som meddelas av Transportstyrelsen, och

4. följa de anvisningar som dessa enheter meddelar.
Bestämmelserna i första stycket gäller bara om åtgärderna inte medför

någon fara för det egna luftfartyget, besättningen eller passagerarna.

Om befälhavaren inte får kontakt med någon flygräddnings- eller flyg-

trafikledningsenhet, ska han eller hon försöka få kontakt med andra luft-
fartyg eller sjögående fartyg. Befälhavaren ska samordna den räddnings-
verksamhet som kan komma till stånd till dess kontakt med flygräddnings-
eller flygtrafikledningsenheten har etablerats eller tills något annat luftfartyg
eller sjögående fartyg åtar sig samordningen.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också när befälhavaren upptäcker

att ett sjögående fartyg är i nöd, att någon i annat fall befinner sig i sjönöd
eller att någons liv i övrigt måste anses vara i fara.

background image

19

SFS 2010:770

3 §

En befälhavare som inte deltar i flygräddningstjänst men som på radio

uppfattar nödanrop eller meddelanden om nödläge ska, om det inte uppen-
barligen saknar betydelse,

1. fastställa den nödställdes position,
2. pejla sändningen om detta är möjligt,
3. underrätta flygräddnings- eller flygtrafikledningsenhet, och
4. efter egen bedömning bege sig mot platsen för nödläget tills anvis-

ningar från dessa enheter har lämnats.

4 §

Den som tjänstgör vid en flygplats eller annan anläggning för luftfarten

är skyldig att tjänstgöra även på tjänstefri tid när detta behövs för flygrädd-
ningstjänsten.

5 §

Den som äger ett luftfartyg som används vid luftfart eller, om luftfarty-

get inte används av ägaren, den som brukar det i hans eller hennes ställe, ska
kunna ge omedelbara upplysningar om den nöd- och räddningsutrustning
som finns på luftfartyget. Han eller hon ska också se till att alla de anvis-
ningar finns tillgängliga ombord som behövs för att luftfartyget ska kunna
delta i flygräddningstjänst.

6 §

Föreskrifterna i 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor om

ersättning av staten för medverkan i räddningstjänst gäller i fråga om sådan
flygräddningstjänst utanför svenskt område som leds av Sjöfartsverket eller
den som verket utser.

7 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med andra berörda myndigheter,

meddela ytterligare föreskrifter om flygräddningstjänsten.

Undersökning av luftfartsolyckor och tillbud

8 §

Om undersökningar från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och till-

bud till sådana olyckor finns närmare bestämmelser i lagen (1990:712) om
undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av
olyckor.

Händelser inom civil luftfart

9 §

Följande personer ska i enlighet med 10 kap. 9 § luftfartslagen

(2010:500) till Transportstyrelsen rapportera händelser som de noterat vid
utövandet av sina funktioner:

1. operatören eller befälhavaren på ett motordrivet luftfartyg vars maxi-

mala startvikt överstiger 400 kilogram och som används under tillsyn av
svensk myndighet,

2. den som under tillsyn av svensk myndighet bedriver verksamhet som

avser konstruktion, tillverkning, underhåll eller modifiering av ett motor-
drivet luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram, eller av
dess utrustning eller delar av denna,

3. den som under tillsyn av svensk myndighet undertecknar ett intyg om

verkstadsrevision eller idrifttagande av ett motordrivet luftfartyg vars maxi-

background image

20

SFS 2010:770

mala startvikt överstiger 400 kilogram, eller av dess utrustning eller delar av
denna,

4. den som utövar en funktion för vilken det krävs flygledarcertifikat eller

som hanterar någon annan flygtrafiktjänst,

5. den som är chef vid en flygplats som är öppen för kommersiell trafik

här i landet,

6. den som utövar en funktion som har samband med installation, modi-

fiering, underhåll, reparation, översyn, flygkontroll eller inspektion av an-
läggningar för flygnavigation, kommunikation och övervakning som svensk
myndighet ska ansvara för,

7. den som vid en flygplats som är öppen för kommersiell trafik här i lan-

det utövar en funktion som har samband med hantering på marken av luftfar-
tyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram, inbegripet bränsle-
påfyllning, service, iordningställande av lastbesked, lastning, avisning och
bogsering.

Enskilda får också rapportera till Transportstyrelsen via ett rapporterings-

system som en luftfartsorganisation har upprättat i enlighet

1. med föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen,
2. med rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om

harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom områ-
det civil luftfart, eller

3. med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av

den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det
civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäker-
het, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr
1592/2002 och direktiv 2004/36/EG

2 eller bestämmelser som meddelats med

stöd av den förordningen.

10 §

Ordet händelse har i denna förordning samma innebörd som i 10 kap.

8 § luftfartslagen (2010:500).

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om rapportering av

händelser. Därvid ska Transportstyrelsen iaktta bestämmelserna i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rappor-
tering av händelser inom civil luftfart

3.

11 §

Transportstyrelsen ska hantera det system som behövs för att samla

in, utvärdera, bearbeta, lagra, skydda och sprida information om händelser
som rapporteras.

Insamlade rapporter ska lagras i en databas hos Transportstyrelsen. I denna

databas ska även uppgifter om haverier och tillbud lagras. Statens haverikom-
mission ska ha full tillgång till denna databas.

12 §

När Transportstyrelsen tar emot en händelserapport ska styrelsen, om

det behövs, underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat

1. där händelsen ägt rum,
2. där luftfartyget är registrerat,

2 EUT L 79, 19.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0216).

3 EUT L 167, 4.7.2003, s. 23 (Celex 32003L0042).

background image

21

SFS 2010:770

3. där luftfartyget är tillverkat, eller
4. där operatören har fått sin behörighet.

13 §

Transportstyrelsen ska minst en gång per år sammanställa och offent-

liggöra en säkerhetsöversikt med information om de händelser som rapporte-
rats. När så bedöms lämpligt får Transportstyrelsen också offentliggöra rap-
porter, om dessa utformas på ett sådant sätt att uppgiftslämnarens eller tredje
parts identitet inte röjs.

14 §

Enskilda personers namn, adress och andra direkt utpekande person-

uppgifter får inte registreras i den databas som anges i 11 § andra stycket.

15 §

En myndighet ska avstå från att inleda andra rättsliga förfaranden än

straffrättsliga förfaranden som gäller oöverlagda eller oavsiktliga lagöver-
trädelser som den får kännedom om endast på grund av att de rapporterats
inom ramen för systemet för obligatorisk rapportering av händelser. Detta
gäller dock inte om det rör sig om lagöverträdelser som begåtts av grov oakt-
samhet.

Informationsutbyte

16 §

Transportstyrelsen ska vara svensk kontaktpunkt och delta i ett infor-

mationsutbyte som innebär att all relevant säkerhetsinformation som lagras i
en databas enligt 11 § ska ställas till förfogande för behöriga myndigheter i
andra medlemsstater inom Europeiska unionen och för Europeiska kommis-
sionen i den utsträckning det följer av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den

10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemen-
samma europeiska luftrummet (”förordning om tillhandahållande av
tjänster”)

4,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april

2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flyg-
platser i gemenskapen

5,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni

2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den

20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det
civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäker-
het, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr
1592/2002 och direktiv 2004/36/EG.

17 §

Uppgifter hos Statens haverikommission och Transportstyrelsen får

lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om
utlämnandet följer av bestämmelser om informationsutbyte mellan med-
lemsstater och Europeiska kommissionen i de rättsakter som anges i 16 §.

Uppgifter får vidare lämnas ut enligt 8 kap. 3 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400).

4 EUT L 96, 31.3.2004, s. 10 (Celex 32004R0550).

5 EUT L 143, 30.4.2004, s. 76 (Celex 32004L0036).

background image

22

SFS 2010:770

18 §

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ ska även tillämpas i förhållande till

andra stater som är bundna av de rättsakter som anges i 16 §.

11 kap. Särskilda bestämmelser

Avgångsförbud m.m.

1 §

Vid tillämpning av 11 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500) ska följande

gälla för ett luftfartyg som inte är registrerat här i landet. Transportstyrelsen
får i samarbete med den stat som ansvarar för det berörda luftfartygets drift,
eller den stat där luftfartyget är registrerat, bestämma de villkor som är nöd-
vändiga för att luftfartyget ska kunna tillåtas flyga till en flygplats där bris-
terna kan rättas till. Om bristerna påverkar giltigheten av luftfartygets luft-
värdighetsbevis, får startförbudet hävas endast om operatören får tillstånd av
den stat eller de stater vars territorier luftfartyget kommer att flyga över
under denna flygning.

2 §

Transportstyrelsen ska samla in och bevara information som rör besikt-

ningar av och tillsyn över luftfartyg i enlighet med vad som föreskrivs i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om
säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i
gemenskapen, särskilt artikel 3, samt delta i informationsutbyte enligt artikel
5 i samma direktiv.

Avgifter och andra ersättningar för förrättningar

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter och ersättning-

ar för kostnader för

1. registrering och jämförliga åtgärder i fråga om luftfartyg,
2. övervakning av luftvärdigheten och miljövärdigheten hos luftfartyg och

annan flygmateriel,

3. utfärdande och jämförliga åtgärder i fråga om elevtillstånd, certifikat,

medicinskt intyg, behörighetsbevis, behörigheter och godkännande av
utländska certifikat samt för certifikatprov och annan kontroll än certifikat-
kontroll,

4. tillstånd, auktorisering och tillsyn enligt luftfartslagen (2010:500) och

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt EU-förord-
ningar på den civila luftfartens område.

Om en förrättning inte har kunnat fullföljas och detta inte beror på Trans-

portstyrelsen eller förrättningsmannen, ska avgiften och styrelsens kostnader
ändå betalas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall

besluta att betalning ska ske i förskott.

12 kap. Tillsyn m.m.

Tillsyn

1 §

Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i 1–8, 10 och 11 kap.

luftfartslagen (2010:500) och föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen utövas, om inte annat har föreskrivits, av Transportstyrelsen.

background image

23

SFS 2010:770

Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att sköta tillsyn som avser

luftvärdighet. Vid annan tillsyn än som avses i första stycket får Transport-
styrelsen anlita annan för att biträda med tillsynen.

Myndighet som anges i första stycket får meddela föreskrifter om att den

som står under tillsyn av myndigheten ska lämna de uppgifter som myndig-
heten behöver för att kunna utöva tillsyn.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att den som står under

tillsyn enligt 12 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) ska lämna de uppgifter
som Transportstyrelsen behöver för att kunna utöva tillsyn.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka upplysningar av

betydelse för flygsäkerheten och luftfartsskyddet samt vilka statistiska upp-
gifter i fråga om en flygplats och trafiken där som innehavaren av flygplat-
sen är skyldig att lämna.

3 §

När den som har ett svenskt drifttillstånd hyr in ett utländskt luftfartyg

får Transportstyrelsen ingå överenskommelse med en annan stat om överta-
gande av tillsyn av luftfartyget.

Bemyndiganden

4 §

Transportstyrelsen får i de avseenden som behandlas i luftfartslagen

(2010:500) meddela ytterligare föreskrifter som gäller skydd för liv, person-
lig säkerhet eller hälsa eller trafik.

Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan att biträda med förvaltnings-

uppgift i anslutning till föreskrifter som avses i första stycket. Avser före-
skrifterna luftfartsverksamhet som inte är tillståndspliktig enligt 7 kap. luft-
fartslagen (2010:500) får förvaltningsuppgift som Transportstyrelsen över-
lämnar åt någon annan innefatta myndighetsutövning.

Den som utövar luftfartsverksamhet ska lämna de uppgifter av betydelse

för flygsäkerheten och luftfartsskyddet samt de statistiska uppgifter i fråga
om verksamheten samt de uppgifter enligt förordningen (1994:1808) om
behöriga myndigheter på den civila luftfartens område som Transportstyrel-
sen föreskriver. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett
enskilt fall besluta att ägare och brukare av luftfartyg som inte utövar verk-
samhet liksom befälhavare ska lämna sådana upplysningar.

Hänsyn till internationella normer

5 §

Den som meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning ska iaktta

de normer som Internationella civila luftfartsorganisationen
(ICAO) fastställer och andra internationella förpliktelser som Sverige har
åtagit sig.

13 kap. Ansvarsbestämmelser m.m.

Ansvarsbestämmelser

1 §

Till böter döms den som uppsåtligen

1. bryter mot föreskrifter eller beslut som har meddelats av Transport-

styrelsen om tillfälliga restriktionsområden med stöd av 1 kap. 4 eller 5 §,

background image

24

SFS 2010:770

2. bryter mot föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen med stöd

av 1 kap. 7, 8 eller 9 § i beslut om undantag från i dessa paragrafer angivna
lagrum,

3. bryter mot föreskrifter om märkning av luftfartyg som har meddelats

med stöd av 2 kap. 7 §,

4. bryter mot föreskrifter om behörighetskrav för den som fullgör uppgif-

ter som kontrollant vid flygprov eller som instruktör vid flygträning på mar-
ken som har meddelats med stöd av 4 kap. 4 §,

5. fullgör en uppgift som befälhavare för luftfartyg utan att uppfylla de

villkor som gäller enligt 5 kap. 1 §,

6. vid fullgörande av uppgifter ombord på ett luftfartyg av betydelse för

flygsäkerheten bryter mot föreskrifter om påverkan av alkohol eller andra
medel, eller föreskrifter om arbets- och vilotider, som har meddelats med
stöd av 5 kap. 7 §,

7. bryter mot Transportstyrelsens föreskrifter eller villkor i fråga om inrät-

tande, underhåll och drift av flygplatser,

8. bryter mot föreskrifter om landningsförbud som meddelats med stöd av

6 kap. 1 § första stycket, 2 § eller 3 § första stycket,

9. bryter mot förbud eller villkor som har meddelats med stöd av 6 kap.

9 §,

10. bryter mot föreskrifter om tillträde till eller om ordning på flygplatser

som har meddelats med stöd av 6 kap. 16 §,

11. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § för-

sta stycket, 2 § första stycket eller 3 § första stycket om drifttillstånd, bruks-
flygtillstånd respektive tillstånd att bedriva utbildning,

12. bryter mot föreskrifter som meddelats av Transportstyrelsen med stöd

av 7 kap. 9 § om tillstånd för att hyra in eller hyra ut luftfartyg,

13. bryter mot föreskrifter om trafikregler för luftfarten som meddelats av

Transportstyrelsen med stöd av 8 kap. 1 §,

14. bryter mot förbud enligt 8 kap. 3 § första stycket eller mot föreskrifter

som meddelats med stöd av den bestämmelsen att från luftfartyg kasta eller
släppa ut föremål som kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för
människors hälsa,

15. bryter mot föreskrifter om vad som ska iakttas för att skador genom

buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas eller begränsas
enligt 8 kap. 3 § andra stycket,

16. bryter mot föreskrifter om var luftfartyg får passera Sveriges gräns

och om vilka flygvägar som ska följas inom landet enligt 8 kap. 5 §,

17. bryter mot föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av

8 kap. 12 § om lufttransport av visst gods,

18. bryter mot 8 kap. 14 § eller mot föreskrifter som har meddelats med

stöd av den bestämmelsen genom att inte medföra flygcertifikat eller mot-
svarande handling ombord på ett luftfartyg, eller

19. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt 10 kap. 9 §.

2 §

Till ansvar enligt denna förordning döms inte om gärningen är belagd

med straff enligt brottsbalken, luftfartslagen (2010:500) eller annan lag, eller
om gärningen utgör överträdelse av ett föreläggande eller förbud som fören-
ats med vite.

background image

25

SFS 2010:770

Underrättelser till Transportstyrelsen

3 §

En domstol ska genast sända en kopia av dom och uppgift om certifikat

till Transportstyrelsen, om en innehavare av ett flygcertifikat har

1. dömts för
a) brott vid fullgörande av uppgift av betydelse för flygsäkerheten ombord

på ett luftfartyg eller inom markorganisationen,

b) olovligt tillgrepp av luftfartyg eller motordrivet fordon, eller
c) brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § första,

andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg eller 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen
(2004:519),

2. dömts till annan påföljd än böter för brott mot
a) 3 kap. brottsbalken,
b) 4 kap. brottsbalken,
c) 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller 6 kap. 1 eller 4 och 15 §§

brottsbalken,

d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

8 kap. 12 § brottsbalken,

e) 13 kap. brottsbalken, eller
f) 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken.
När en domstol meddelar dom eller beslut i ett mål där underrättelseskyl-

dighet gäller enligt första stycket, ska domstolen underrätta Transport-
styrelsen.

Om en innehavare av ett flygcertifikat har åtalats för något brott som

anges i första stycket och certifikatet har omhändertagits eller återkallats tills
vidare, ska domstolen omedelbart underrätta Transportstyrelsen om åklaga-
ren lägger ned åtalet eller domstolen frikänner den tilltalade.

Läggs förundersökningen ned eller beslutar åklagaren att inte väcka åtal

när ett certifikat har omhändertagits eller återkallats tills vidare, ska den
myndighet som meddelat beslutet sända en underrättelse om detta till Trans-
portstyrelsen.

4 §

Bestämmelserna i 3 § gäller också innehavare av elevtillstånd och av

sådana certifikat som anges i 6 kap. 17 § första stycket luftfartslagen
(2010:500).

Bestämmelserna i 3 § gäller också den som innehar ett utländskt certifikat

som har godkänts här i landet. Transportstyrelsen bestämmer om den utländ-
ska myndighet som har utfärdat certifikatet ska underrättas om det inträffade.

5 §

Om en polismyndighet finner anledning anta att den som innehar elev-

tillstånd, certifikat, behörighetsbevis, godkänt utländskt certifikat eller behö-
righetsbevis inte uppfyller kraven för innehavet, ska myndigheten anmäla
detta till Transportstyrelsen.

Om en läkare eller psykolog vid en undersökning av någon som avses i

första stycket finner att denne är olämplig att inneha elevtillståndet, certifi-
katet, behörighetsbeviset eller godkännandet ska läkaren eller psykologen
anmäla det till Transportstyrelsen.

background image

26

SFS 2010:770

Underrättelser till Regeringskansliet

6 §

Om en utlänning är misstänkt för att ha begått ett svårare brott ombord

på ett luftfartyg och har överlämnats till en svensk polismyndighet, ska myn-
digheten omedelbart underrätta Regeringskansliet (Utrikesdepartementet)
om detta och om utredningens resultat. Åklagaren ska underrätta departe-
mentet om sitt beslut i åtalsfrågan.

Detsamma gäller när en svensk medborgare är misstänkt för att ha begått

ett sådant brott ombord på ett utländskt luftfartyg.

Vite

7 §

Ett föreläggande eller ett förbud som Transportstyrelsen meddelar med

stöd av någon av de EU-förordningar som räknas upp i 2 § förordningen
(1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område får
förenas med vite.

14 kap. Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål

1 §

Försvarsmakten får meddela föreskrifter för den militära luftfarten och

den militära markorganisationen i de ämnen som avses i 1–12 kap. luftfarts-
lagen (2010:500) och som inte gäller förhållandet mellan enskilda eller
annars måste meddelas i lag.

2 §

Om inget annat sägs gäller bestämmelserna i denna förordning inte

1. luftfart med svenska militära luftfartyg,
2. militära flygplatser,
3. annan militär markorganisation,
4. militär utbildning, eller
5. annan verksamhet vid Försvarsmakten.

3 §

Transportstyrelsen får i fråga om sådan luftfart som avses i 14 kap. 2 §

luftfartslagen (2010:500) meddela föreskrifter om vad som sägs i 3–5 samt
8 kap. luftfartslagen och i 3 kap., 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 § och 6 § första stycket,
8 kap. 6–10 och 12 §§ och 10 kap. 2 § denna förordning. Transportstyrelsen
får också meddela föreskrifter om undantag från dessa bestämmelser.

4 §

Om ett sådant luftfartyg som avses i 14 kap. 3 § luftfartslagen

(2010:500) har fått tillstånd till luftfart inom svenskt område, gäller bestäm-
melserna i denna förordning bara om detta beslutades när tillståndet gavs.

5 §

I fråga om luftfartyg som tillverkas här i landet för militärt bruk eller

med det huvudsakliga syftet att erfarenheter ska vinnas av tillverkning av
militära luftfartyg gäller inte 2, 3 eller 4 kap., 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller
10 §, 7 kap. 8 § eller 8 kap. luftfartslagen (2010:500) och inte heller 2, 3 el-
ler 4 kap., 5 kap. 1, 2 eller 4 §, 6 § första stycket, 8 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 12 eller
13 §, 10 kap. 5 § eller 11 kap. 3 § denna förordning. Försvarsmakten får
meddela föreskrifter i dessa avseenden. Transportstyrelsens befogenheter
enligt 3 kap. 4 § och 5 kap. 7 § denna förordning tillkommer då i stället För-
svarsmakten.

background image

27

SFS 2010:770

Vid beslut enligt första stycket ska Försvarsmakten samråda med Trans-

portstyrelsen när det gäller frågor som kan ha betydelse för den civila luft-
fartens säkerhet.

6 §

Försvarsmakten utövar tillsyn över verksamhet som omfattas av

14 kap. 1 § luftfartslagen (2010:500).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.
2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1961:563) angående trafik-

regler för luftfarten och luftfartsförordningen (1986:171).

3. Tillstånd och godkännanden som har meddelats enligt den upphävda

förordningen och med stöd av den meddelade föreskrifter ska fortsätta att
gälla enligt sitt innehåll. Frågor om förnyelse av tillstånd och godkännanden
ska dock prövas enligt den nya förordningen, liksom återkallelser av tillstånd
eller godkännanden eller vägran att godkänna ett tillstånd om den händelse
som ligger till grund för ingripandet har ägt rum sedan den nya förordningen
har trätt i kraft.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010