SFS 2010:771 Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

100771.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lotterilagen (1994:1000);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 b § lotterilagen (1994:1000) ska

ha följande lydelse.

21 b §

2

Ett sådant egentligt lotteri som avses i 21 a § får inte anordnas utan

särskilt tillstånd utom i fall som anges i 21 c §.

Tillstånd får ges till sådan sammanslutning som avses i 15 §.
Tillstånd får ges endast om kraven i 16 § i tillämpliga delar är uppfyllda.
Tillstånd att anordna egentliga lotterier i kommersiell radio, närradio eller

andra trådsändningar av television än vidaresändningar enligt radio- och tv-
lagen (2010:696) får lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala
lotterier inte försämras.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2002:592.

SFS 2010:771

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010