SFS 2010:772 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

100772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-

ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens jord-
bruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konsumentverket,
Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och tele-
styrelsen, Myndigheten för radio och tv, Sveriges riksbank, Skatteverket,
Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och
Transportstyrelsen. Tullverket ska vidare på begäran tillhandahålla Säker-
hetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av
varor.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2008:1375.

SFS 2010:772

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;