SFS 2010:775 Förordning om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

100775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1986:172) om
luftfartygsregistret m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1986:172) om luft-

fartygsregistret m.m.

1

dels att 8, 13, 18, 19, 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 30 § ska utgå,
dels att 1, 7�9, 21, 23�25, 27, 36 och 38 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller i anslutning till luftfartslagen (2010:500)

föreskrifter om registrering i luftfartygsregistret samt om anteckningar i
bihanget till detta.

7 §

En anteckning enligt 2 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) om att någon

annan än ägaren brukar ett registrerat luftfartyg för en obestämd tid eller för
en bestämd tid om minst en månad ska innehålla uppgift om

1. nyttjanderättshavarens namn, nationalitet och adress, samt
2. huruvida nyttjanderättshavaren enligt 3 a § lagen (1922:382) angående

ansvarighet för skada i följd av luftfart är ansvarig för sådana skador.

En anmälan för anteckning enligt första stycket ska innehålla de uppgifter

som behövs för anteckningen samt nyttjanderättsavtalet eller en uppgift om
innehavarens rätt som undertecknats av parterna.

9 §

Om ett luftfartyg ska avregistreras enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen

(2010:500) men det inte kan göras på grund av 2 kap. 7 § samma lag, ska det
antecknas i luftfartygsregistret.

21 §

Bestämmelser om avregistrering av ett luftfartyg finns i 2 kap. 6 och

7 §§ luftfartslagen (2010:500).

23 §

I en anmälan om att något har inträffat som innebär att ett luftfartyg

ska avregistreras enligt 2 kap. 6 § första stycket 2, 3, 4 eller 5 luftfartslagen
(2010:500) ska de uppgifter lämnas som föreskrivs i 22 § första stycket. De
handlingar som föreskrivs i 22 § andra stycket ska följa med anmälningen.

1 Senaste lydelse av
30 § 2008:1151
31 § 2008:1151.

SFS 2010:775

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:775

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

24 §

2

I ett sådant fall som avses i 2 kap. 6 § första stycket 5 luftfartslagen

(2010:500) får Transportstyrelsen förelägga luftfartygets ägare att inom en
viss tid lämna de uppgifter och ge in de handlingar som avses i 22 §. Detta
gäller dock inte, om ägaren inom den tid som Transportstyrelsen har bestämt
har visat att luftfartyget är luftvärdigt och miljövärdigt.

25 §

En ansökan enligt 2 kap. 2 § tredje stycket luftfartslagen (2010:500)

om medgivande att ett luftfartyg ska få stå kvar i luftfartygsregistret trots att
kravet för registrering i 2 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre är
uppfyllt, ska åtföljas av luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis.

27 §

Om ett luftfartyg med stöd av 2 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500)

antecknas i bihanget till luftfartygsregistret, gäller anteckningen i högst tre
månader.

Om luftfartyget registreras, förfaller anteckningen. Registreringen ska

antecknas i bihanget.

36 §

3

Om en anmälan till Transportstyrelsen inte uppfyller de krav som

anges i 16, 17, 23, 32 eller 35 §, får myndigheten förelägga den som ska göra
anmälningen att inom en viss tid fullgöra sina skyldigheter.

38 §

4

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden

som anges i denna förordning och föreskrifter om undantag från förordning-
en. Styrelsen får också i enskilda fall medge undantag från förordningen.

Vid tillämpning av 2 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) ska Transport-

styrelsen beakta vad som följer av gällande avtal mellan Europeiska gemen-
skapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1151.

3 Senaste lydelse 2008:1151.

4 Senaste lydelse 2008:1151.