SFS 2010:776 Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

100776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:717) om
undersökning av olyckor;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 15 och 20 §§ förordningen (1990:717) om

undersökning av olyckor ska ha följande lydelse.

15 §

1

Om det inte strider mot lag, ska en kopia av rapporten sändas till de

myndigheter och organisationer som med stöd av 8 § första stycket har getts
tillfälle att närvara vid undersökningen samt till Europeiska kommissionen.
Skulle översändandet av en sådan kopia strida mot lag ska i stället ytterligare
en rapport tas fram utan de uppgifter som inte får översändas och sändas till
Europeiska kommissionen.

Om undersökningen avser en olycka eller ett tillbud som berör ett danskt,

finskt eller norskt fartyg eller luftfartyg, ska en kopia av rapporten sändas till
säkerhetsmyndigheten i den andra staten.

Om undersökningen avser en olycka eller ett tillbud som berör ett fartyg

som är registrerat i en annan stat än som anges i andra stycket och om under-
sökningen har begärts av en myndighet i den andra staten, ska rapporten
överlämnas till den myndigheten genom Regeringskansliets (Utrikesdeparte-
mentets) försorg.

20 §

2

Rapportering enligt 5 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) eller enligt

6 kap. 14 § första eller andra stycket sjölagen (1994:1009) ska omedelbart
göras till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller för verksamhetsutövare i
fråga om olyckor och tillbud som avses i 2 § första stycket 3 lagen
(1990:712) om undersökning av olyckor vid drift av järnväg, tunnelbana
eller spårväg. En muntlig rapport ska så snart som möjligt följas av en skrift-
lig rapport.

En befälhavare på ett svenskt luftfartyg, handelsfartyg, fiskefartyg eller

statsfartyg och den som driver verksamhet på järnväg, tunnelbana eller spår-
väg ska på begäran av tillsynsmyndigheten rapportera även i andra fall än
som avses i första stycket, om en olycka eller ett tillbud har inträffat eller
kan antas ha inträffat som kan vara av betydelse för flygsäkerheten, sjösäker-
heten eller säkerheten i spårtrafik.

1 Senaste lydelse 2007:491.

2 Senaste lydelse 2007:491.

SFS 2010:776

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:776

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Närmare föreskrifter om rapportering enligt första eller andra stycket får

meddelas av tillsynsmyndigheten efter samråd med Statens haverikom-
mission.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)