SFS 2010:777 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

100777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister samt bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

1

Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut,

strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regist-
rerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragra-

fer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer

och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brotts-

balken,

11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling,

14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet

vid tunnelbana och spårväg,

1 Senaste lydelse 2009:218.

SFS 2010:777

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:777

18. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
19. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
20. 6 kap. yrkestrafiklagen (1998:490),
21. lagen (1998:492) om biluthyrning,
22. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
23. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen

(1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

24. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
25. 11 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
26. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell

vägtrafik i Sverige,

27. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internatio-

nella vägtransporter,

28. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet,

29. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,

m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndighe-
ter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

30. yrkestrafikförordningen (1998:779),
31. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
32. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om

internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

33. trafikförordningen (1998:1276),
34. fordonsförordningen (2009:211), eller
35. denna förordning.
Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport
av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författning-
arna under 23 och 25–35 i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2010:777

Bilaga 2

2


I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.

2. Körkortsuppgifter

Innehav av bevis om
yrkeskompetens enligt 10 §
förordningen (1993:184) om
kör- och vilotider samt
färdskrivare, 7 §
förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid
vissa internationella
vägtransporter eller 3 kap.
2 § förordningen (2004:865)
om kör- och vilotider samt
färdskrivare, m.m.

Innehav av ett certifikat som avses i 4 kap. 1 eller 3 § eller 6 kap. 19 § luft-
fartslagen (2010:500) eller av elevtillstånd som avses i 4 kap. 4 § samma lag
eller ett utländskt certifikat som godkänts i Sverige med stöd av 4 kap. 27 §
samma lag

3. Belastningsuppgifter

2 Senaste lydelse 2010:146.

Uppgifter

Särskilda regler

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010