SFS 2010:778 Förordning om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

100778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:184) med
instruktion för Luftfartsverket;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:184) med instruktion

för Luftfartsverket ska ha följande lydelse.

1 §

1

Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv

och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Luftfartsverket får överlämna till någon annan att på verkets vägnar

ombesörja verksamhet som avses i första stycket. Verksamhet som rör mili-
tära förhållanden får överlämnas endast i samråd med Försvarsmakten.

Luftfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2010:778

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010