SFS 2010:779 Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

100779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:756) om
Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av
Sveriges territorium under fred och neutralitet,
m.m. (IKFN-förordning);

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 35 § förordningen (1982:756) om Försvars-

maktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och
neutralitet, m.m. (IKFN-förordning) ska ha följande lydelse.

35 §

1

Ett svenskt eller utländskt civilt luftfartyg som framförs i strid mot

förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
ska avvisas från restriktionsområdet eller uppmanas att landa.

Föreskrifter om Försvarsmaktens biträde åt civila myndigheter för att

förmå civila luftfartyg att landa finns i 8 kap. 8 § luftfartsförordningen
(2010:770).

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:648.

SFS 2010:779

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010