SFS 2010:780 Förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

100780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:896) om hushållning

med mark- och vattenområden m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

1

Länsstyrelsen ska ta de initiativ som behövs för att bestämmelserna i 3

och 4 kap. miljöbalken blir beaktade i arbetet med miljökonsekvensbeskriv-
ningar och i planerings- och beslutsprocesser. Initiativen ska tas så tidigt
som möjligt i processerna. När bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken
ska tillämpas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen
särskilt verka för att riksintressena tas till vara i den prövningen. Av plan-
och bygglagen (1987:10) framgår att länsstyrelsen ska verka för att riks-
intressen tas till vara i kommunala planer enligt den lagen.

Länsstyrelsens arbete ska grundas på underlag från de andra myndig-

heter som anges i 2 §. Om det inte finns något sådant underlag från
myndigheterna, ska arbetet grundas på det underlag som länsstyrelsen bedö-
mer lämpligt.

En bestämmelse om tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken i mål och

ärenden enligt miljöbalken finns i 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken.
Bestämmelser om att 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas i mål och ären-
den som prövas enligt andra lagar finns i

1. lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
2. väglagen (1971:948),
3. lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
4. lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän

farled och allmän hamn,

5. lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
6. plan- och bygglagen (1987:10),
7. minerallagen (1991:45),
8. lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
9. lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
10. ellagen (1997:857),
11. naturgaslagen (2005:403), och
12. luftfartslagen (2010:500).

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

1 Senaste lydelse 2008:232.

SFS 2010:780

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:780

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)