SFS 2010:781 Förordning om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

100781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354);

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 16 § statsflygsförordningen (1999:1354) ska ha

följande lydelse.

16 §

Enligt de regler som finns i lagen (2010:510) om lufttransporter ska

staten betala ersättning för skador som drabbar passagerare vars resa inte är
en statlig tjänsteresa och vars resa beställaren ska ta betalt för enligt 12 §.
Försvarsmakten ska bära statens skadeståndsansvar.

Försvarsmakten ska också ansvara för att passagerare vars resa inte är en

statlig tjänsteresa och vars resa beställaren inte ska ta betalt för enligt 12 §
har en motsvarande möjlighet att få skadeersättning.

Försvarsmakten får träffa överenskommelse med Kammarkollegiet om

riskfinansiering och skadereglering enligt förordningen (1995:1300) om
statliga myndigheters riskhantering.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2010:781

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010