SFS 2010:782 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

100782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 2 och 6 §§ förordningen (2003:789) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

1

Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst.

Bestämmelser om svensk flygräddningstjänst utanför svenskt område

finns i 10 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770).

6 §

Vid flygräddningstjänst inom ett sådant restriktionsområde som avses i

bilaga 1 i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa
områden eller i 1 kap. 4 § första stycket luftfartsförordningen (2010:770) får
andra än militära luftfartyg medverka bara med Försvarsmaktens tillstånd
och på de villkor som Försvarsmakten bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1220.

SFS 2010:782

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010