SFS 2010:783 om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

100783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 § körkortsförordningen (1998:980) ska

ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

Genom villkor enligt 3 kap. 10 § körkortslagen (1998:488) får den

behörighet som följer av ett körkortstillstånd eller körkort begränsas till

1. att avse fordon med viss utrustning eller ett visst fordon som funnits

lämpligt för sökanden,

2. körning endast om personliga hjälpmedel används, exempelvis glas-

ögon, hörapparat eller protes,

3. ett visst område, en viss tid eller en viss typ av transport, eller
4. annat som är nödvändigt från trafiksäkerhetssynpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:783

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;