SFS 2010:784 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

100784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § och 5 kap. 6 § förordningen

(2007:1470) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

1

Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläg-

gande kompetens till en förare som

– uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3, 4, 5 eller 6 § lagen (2007:1157) om

yrkesförarkompetens,

– har genomgått en grundutbildning,
– har avlagt godkänt prov, och
– innehar förarbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.
Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föra-

ren avlagt ett godkänt prov.

5 kap.

6 §

2

Den som enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får

bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren
genomgått en grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det un-
derlag som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om att
utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildnings-

anordnare ska den som anordnat den sista delkursen rapportera till Tran-
sportstyrelsen att fortbildningen är genomförd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1172.

2 Senaste lydelse 2008:1172.

SFS 2010:784

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010