SFS 2010:785 Förordning om ändring i förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m.

100785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:436) om
behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter
rörande järnväg m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1995:436) om behö-

rig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m. samt förord-
ningen ska ha följande lydelse.

Förordning om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter
rörande järnväg m.m.

Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter:

1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlems-

staternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre
vattenvägar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den
20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlems-
staternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre
vattenvägar,

2. rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande

av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:785

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010