SFS 2010:786 Förordning om ändring i förordningen (2000:124) om radio- och terminalutrustning

100786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:124) om radio-
och terminalutrustning;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2000:124) om radio-

och terminalutrustning ska ha följande lydelse.

5 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att göra

anmälan till tillsynsmyndigheten innan radioutrustning som använder
frekvensband som inte är harmoniserade inom hela Europeiska unionen
släpps ut på marknaden.

6 §

Post- och telestyrelsen får, om det behövs för att undvika skadlig

störning, meddela föreskrifter som begränsar rätten att släppa ut radio-
utrustning på marknaden, även om den i övrigt uppfyller unionsrättens krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:786

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010