SFS 2010:787 Förordning om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

100787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:151) om
marktjänster på flygplatser;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:151) om marktjänster

på flygplatser ska ha följande lydelse.

2 §

1

Transportstyrelsen ska senast den 1 juli varje år till Europeiska

kommissionen översända uppgifter om vilka flygplatser som står öppna för
kommersiell lufttrafik och vilka som når upp till de tröskelvärden som anges
i 6 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1135.

SFS 2010:787

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;