SFS 2010:788 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

100788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

ska ha följande lydelse.

1 §

1

Sjöfartsstöd lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare för skatt

på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och
allmän löneavgift.

När det gäller sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som bedriver

regelbunden persontransport mellan hamnar i Europeiska unionen (EU)
lämnas sjöfartsstöd endast i fråga om medborgare i Europeiska unionen och
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller sjömän
anställda på ro-ro-passagerarfartyg. Med ro-ro-passagerarfartyg avses det-
samma som anges i artikel 2 a i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april
1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av
ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG.

Beslut om sjöfartsstöd fattas av Rederinämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:657.

SFS 2010:788

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010