SFS 2010:789 Förordning om ändring i förordningen (2004:501) om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser

100789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:501) om
införande av driftsrestriktioner vid flygplatser;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 6, 9 och 11 §§ förordningen (2004:501) om

införande av driftsrestriktioner vid flygplatser ska ha följande lydelse.

6 §

Om en bedömning som gjorts i enlighet med 5 § och som omfattar alla

tänkbara åtgärder, inklusive införande av flygrestriktioner under vissa tider,
visar att det måste införas driftsrestriktioner som innebär utfasning av luft-
fartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal för att målen i artikel 1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002
om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid
flygplatser i unionen ska uppnås, ska följande regler tillämpas för den
berörda flygplatsen i stället för förfarandet i artikel 9 i förordning (EEG)
nr 2408/92:

– Sex månader efter det att bedömningen färdigställts och beslut fattats

om att införa driftsrestriktioner, får det i jämförelse med motsvarande tidspe-
riod för året före inte ges ytterligare tillstånd för ny trafik med luftfartyg som
uppfyller bullernorm med liten marginal på den aktuella flygplatsen.

– Tidigast sex månader därefter får flygbolag åläggas att minska flygrörel-

serna för sina luftfartyg som uppfyller bullernorm med liten marginal som
trafikerar den aktuella flygplatsen, varvid den årliga utfasningstakten inte får
överstiga 20 procent av de totala ursprungliga rörelserna.

I enlighet med bestämmelserna om bedömning i 5 § har man på Stock-

holm-Bromma flygplats rätt att tillämpa en snävare definition av luftfartyg
som uppfyller bullernorm med liten marginal, under förutsättning att denna
definition inte omfattar civila jetdrivna underljudsflygplan som – antingen
genom ursprunglig certifiering eller omcertifiering – uppfyller bullernor-
merna i volym I, del II, kapitel 4 i bilaga 16 till konventionen angående
internationell civil luftfart.

9 §

1

Transportstyrelsen ska när nya driftsrestriktioner införs se till att alla

berörda parter underrättas om de nya restriktionerna samt får reda på skälen
till att de införs, inklusive hur 4 § tillämpats, senast

a) sex månader innan åtgärder vidtas i enlighet med 6 § första stycket för-

sta strecksatsen,

1 Senaste lydelse 2008:1153.

SFS 2010:789

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:789

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

b) ett år innan åtgärderna i 6 § första stycket andra strecksatsen och 6 §

andra stycket träder i kraft,

c) två månader före tidtabellskonferensen för den berörda tidtabells-

perioden innan åtgärder vidtas i enlighet med 6 §.

Transportstyrelsen ska skyndsamt underrätta Regeringskansliet (Närings-

departementet), övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen om
sådana nya driftsrestriktioner som avses i denna förordning som verket har
beslutat att införa på en flygplats på sitt territorium.

11 §

2

Transportstyrelsen ska vid behov lämna information till Europeiska

kommissionen om tillämpningen av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1153.