SFS 2010:790 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

100790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:1300) med instruktion

för Transportstyrelsen ska ha följande lydelse.

4 §

Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde

1. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete, och
2. fullgöra uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella över-

enskommelser.

Transportstyrelsen får överlägga med transportmyndigheter i andra

länder, handlägga internationella ärenden inom sitt ansvarsområde samt
medverka vid tillkomsten av överenskommelser och övervaka tillämpningen
av sådana överenskommelser.

Ärenden av större ekonomisk eller utrikes- eller transportpolitisk bety-

delse ska underställas regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:790

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010