SFS 2010:791 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

100791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2009:211);

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 §, 3 kap. 12, 13, 19, 23 och 33 §§

samt 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 §

Trots vad som anges i 10 och 11 §§ gäller följande.

Om godkännandemyndigheten finner att EG-motorfordon eller släpvag-

nar till EG-motorfordon, eller system, komponenter eller separata tekniska
enheter till sådana fordon, allvarligt äventyrar trafiksäkerheten eller allvar-
ligt skadar miljön eller folkhälsan, får myndigheten i ett enskilt fall besluta
att de inte får registreras, säljas eller tas i bruk.

Om godkännandemyndigheten finner att mopeder eller motorcyklar, eller

system, komponenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon,
allvarligt äventyrar trafiksäkerheten, får myndigheten i ett enskilt fall besluta
att de inte får säljas, tas i bruk eller användas.

Om godkännandemyndigheten finner att jordbruks- eller skogsbrukstrak-

torer eller system, komponenter eller separata tekniska enheter till sådana
traktorer utgör en allvarlig fara för trafiksäkerhet eller arbetsmiljö, får myn-
digheten i ett enskilt fall besluta att de inte får registreras, säljas eller tas i
bruk.

Ett beslut enligt andra, tredje eller fjärde styckena gäller i högst sex måna-

der.

Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta tillverkaren, god-

kännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet samt Europeiska kommissionen om beslutet och
skälen för det.

3 kap.

12 §

Ett EG-typgodkännande får meddelas för system, komponenter och

separata tekniska enheter till EG-motorfordon och släpvagnar till sådana
fordon, eller till mopeder eller motorcyklar, trots att de inte uppfyller de till-
lämpliga tekniska kraven, under förutsättning att Europeiska kommissionen
har lämnat tillstånd till det. En ansökan om sådant tillstånd görs av godkän-
nandemyndigheten.

SFS 2010:791

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:791

I avvaktan på kommissionens tillstånd får ett tillfälligt EG-typgodkän-

nande meddelas för en fordonstyp som omfattas av det begärda undantaget.
Om ett tillfälligt godkännande meddelas ska godkännandemyndigheten utan
dröjsmål underrätta kommissionen samt godkännandemyndigheterna i de
andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om kommissionen avslår en ansökan enligt första stycket, upphör det till-

fälliga EG-typgodkännandet att gälla efter sex månader från det att kommis-
sionen fattade sitt beslut. Godkännandemyndigheten ska omedelbart under-
rätta tillverkaren om kommissionens beslut och om följderna av detta.

13 §

Ett EG-typgodkännande får meddelas för jordbruks- och skogs-

brukstraktorer samt för system, komponenter eller separata tekniska enheter
till sådana traktorer trots att de inte uppfyller de tillämpliga tekniska kraven,
under förutsättning att Europeiska kommissionen har lämnat tillstånd till det.
En ansökan om sådant tillstånd görs av godkännandemyndigheten.

I avvaktan på kommissionens tillstånd får ett tillfälligt EG-typgodkän-

nande meddelas. Om ett tillfälligt godkännande meddelas ska godkännande-
myndigheten utan dröjsmål underrätta kommissionen samt godkännande-
myndigheterna i de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området.

Om kommissionen avslår en ansökan enligt första stycket, upphör det till-

fälliga EG-typgodkännandet att gälla efter sex månader från det att kommis-
sionen fattade sitt beslut. Godkännandemyndigheten ska omedelbart under-
rätta tillverkaren om kommissionens beslut och om följderna av detta.

19 §

I fråga om EG-typgodkännande av fordon ska godkännandemyndig-

heten lämna en kopia av typgodkännandeintyget för varje fordonstyp till var
och en av godkännandemyndigheterna i de andra staterna inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om en ansökan om EG-typgodkännande avslås med stöd av 16 eller 17 §

ska godkännandemyndigheten, utöver vad som anges i första stycket, under-
rätta godkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna inom EES
samt Europeiska kommissionen om beslutet och om skälen för detta.

23 §

Godkännandemyndigheten ska årligen till Europeiska kommissionen

överlämna en lista över sådana EG-typgodkännanden som har meddelats
med stöd av 14 §.

33 §

Följande typgodkännanden som har meddelats av en godkännande-

myndighet i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet är giltiga i Sverige i samma utsträckning som om godkännandet
hade meddelats här.

1. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa
fordon, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.

2. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv

74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lag-

background image

3

SFS 2010:791

stiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med
hjul, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG.

3. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkän-
nande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets
direktiv 92/61/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/
EG.

4. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgod-
kännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbyt-
bara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och
separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv
74/150/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG.

5. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fast-
ställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till
dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
som är avsedda för sådana fordon, ändrat genom kommissionens förordning
(EG) nr 1060/2008.

6. ECE-typgodkännanden.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte tillfälliga EG-typgodkännan-

den som har meddelats i avvaktan på tillstånd från Europeiska kommissio-
nen att få meddela EG-typgodkännande med utnyttjande av teknik eller prin-
ciper som är oförenliga med bestämmelserna i en eller flera rättsakter.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 4 gäller inte EG-typgodkännanden

som avser fordon som tillverkas i små serier.

8 kap.

18 §

Utöver vad som anges i 3 kap. 14 § och 4 kap. 13 § får Transportsty-

relsen meddela föreskrifter om och i ett enskilt fall besluta om undantag från
bestämmelserna i denna förordning för

1. ett visst fordon,
2. en viss fordonstyp,
3. en viss grupp eller en viss kategori av fordon.
Undantag får föreskrivas eller beslutas om det
1. behövs med hänsyn till fordonets eller fordonens konstruktion eller

användning eller är motiverat av något annat särskilt skäl,

2. kan ske utan fara för trafiksäkerheten och inte medför någon väsentlig

störning för omgivningen eller någon annan avsevärd olägenhet, samt

3. är förenligt med tillämpliga EU-rättsakter, avtal om ömsesidigt erkän-

nande och reglementen.

Ett undantag enligt första stycket får förenas med villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

background image

4

SFS 2010:791

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)