SFS 2010:792 Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

100792.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt
transportbidrag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:281) om regionalt

transportbidrag ska ha följande lydelse.

2 §

1

Transportbidrag får inte lämnas till

1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till för-

draget om Europeiska unionens funktionssätt,

2. verksamhet inom fiske och vattenbrukssektorn vars produkter omfattas

av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den
gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruks-
produkter,

3. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga 1 till Europe-

iska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd för
2007–2013,

4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets förordning

(EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin,

5. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i bilaga 2 till

Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regional-
stöd för 2007–2013, eller

6. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i Europeiska

kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvs-
industrin.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:953.

SFS 2010:792

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;