SFS 2010:793 Förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

100793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2003:564) om bidrag till

åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning ska ha följande
lydelse.

7 §

Bidrag får lämnas till utveckling enligt 3 § 3 av energiteknik med högst

25 procent av

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som

behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager, beräknade

som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfatt-

ning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forsk-

ningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.
Innan stöd beviljas ska sökanden på Statens energimyndighets begäran

visa att det sökta stödet är nödvändigt och har den avsedda stimulans-
effekten.

Om bidraget överstiger fem miljoner euro och kostnaderna för det totala

projektet överstiger 25 miljoner euro ska projektet anmälas till Europeiska
kommissionen för godkännande. Innan stöd lämnas till sådan verksamhet
som omfattas av Europeiska unionens särskilda branschregler ska detta god-
kännas av kommissionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:793

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2003:564) om bidrag till

åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning ska ha följande
lydelse.

7 §

Bidrag får lämnas till utveckling enligt 3 § 3 av energiteknik med högst

25 procent av

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som

behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager, beräknade

som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfatt-

ning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forsk-

ningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.
Innan stöd beviljas ska sökanden på Statens energimyndighets begäran

visa att det sökta stödet är nödvändigt och har den avsedda stimulans-
effekten.

Om bidraget överstiger fem miljoner euro och kostnaderna för det totala

projektet överstiger 25 miljoner euro ska projektet anmälas till Europeiska
kommissionen för godkännande. Innan stöd lämnas till sådan verksamhet
som omfattas av Europeiska unionens särskilda branschregler ska detta god-
kännas av kommissionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:793

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010