SFS 2010:794 Förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

100794.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:761) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation
inom energiområdet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 10, 16 och 21 §§ förordningen (2008:761) om

statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energi-
området ska ha följande lydelse.

10 §

När de stödnivåer som anges i 11–19 §§ bestäms ska hänsyn tas till

annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats för samma ändamål eller
till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida
de angivna nivåerna. Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.

De stödnivåer som fastställs i denna förordning gäller oavsett om ett stöd-

berättigat projekt finansieras helt och hållet med statliga medel eller om det
delfinansieras av unionen, såvida inte projektet omfattas av villkoren för uni-
onens finansiering inom ramen för ramprogrammen för forskning och
utveckling som antagits i enlighet med avdelning XVIII i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt respektive avdelning II i fördraget om upprät-
tande av Europeiska atomenergigemenskapen. Stöd till forskning, utveck-
ling och innovation kan inte heller kumuleras med stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse om finansieringen avser samma stödberättigande kostnader.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till en stödmottagare i ekono-

miska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmottagare
inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller
långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en offentlig myndighet,
leder till att en stödmottagare på kort eller medellång sikt med största sanno-
likhet försätts i konkurs.

16 §

Stöd får lämnas till nystartade innovativa företag under förutsättning

att företaget är att anse som litet enligt 4 § och har existerat under kortare tid
än sex år vid den tidpunkt då stödet beviljas samt att företaget

1. genom en bedömning av en från stödmottagaren oberoende expert kan

påvisas under den närmaste framtiden komma att utveckla produkter,
tjänster eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättra-
de jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i unionen,
och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller,

SFS 2010:794

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:794

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. har kostnader för forskning och utveckling som utgör minst 15 procent

av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet
beviljades eller, i fråga om företag utan finansiell historik, att det kan styrkas
att forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företa-
gets kostnader.

Stödet får lämnas till företaget med högst motsvarande en miljon euro

under den period då det kan betecknas som ett nystartat innovativt företag.
Stödet får kumuleras med annat stöd till forskning, utveckling och inno-
vation.

21 §

Innan Statens energimyndighet beslutar om stöd som överstiger vissa

beloppsgränser ska Europeiska kommissionen ha godkänt stödet enligt
följande:

1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro per företag

och projekt vid grundforskning, motsvarande 10 miljoner euro per företag
och projekt eller förstudie vid tillämpad forskning och motsvarande
7,5 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie för övriga projekt.

2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer inom

tjänstesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag och projekt.

3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per kluster.
Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och inte omfat-

tas av kravet på individuellt godkännande enligt första stycket, ska informa-
tion om stödet lämnas till Europeiska kommissionen senast tjugo arbets-
dagar efter det att stödet har beviljats.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)