SFS 2010:795 Förordning om ändring i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

100795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:762) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 11, 17 och 22 §§ förordningen (2008:762) om

statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation ska ha följande
lydelse.

11 §

När de stödnivåer som anges i 12–20 §§ bestäms ska hänsyn tas till

annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats för samma ändamål eller
till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida
de angivna nivåerna. Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.

De stödnivåer som fastställs i denna förordning gäller oavsett om ett stöd-

berättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras
av unionen, såvida inte projektet omfattas av villkoren för unionens finansie-
ring inom ramen för ramprogrammen för forskning och utveckling som anta-
gits i enlighet med avdelning XVIII i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt respektive avdelning II i fördraget om upprättande av Europe-
iska atomenergigemenskapen. Stöd till forskning, utveckling och innovation
kan inte heller kumuleras med stöd av mindre betydelse enligt kommissio-
nens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse om fi-
nansieringen avser samma stödberättigande kostnader.

Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till en stödmottagare i

ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmot-
tagare inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktie-
ägare eller långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en offentlig
myndighet, leder till att en stödmottagare på kort eller medellång sikt med
största sannolikhet försätts i konkurs.

17 §

Stöd får lämnas till nystartade innovativa företag under förutsättning

att företaget är att anses som litet enligt 5 § och har existerat under kortare
tid än sex år vid den tidpunkt då stödet beviljas samt att företaget

1. genom en bedömning av en från stödmottagaren oberoende expert kan

påvisas under den närmaste framtiden komma att utveckla produkter,
tjänster eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättra-
de jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i unionen,
och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller,

SFS 2010:795

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:795

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. har kostnader för forskning och utveckling som utgör minst 15 procent

av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet
beviljades eller, i fråga om företag utan finansiell historik, att det kan styrkas
att forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företa-
gets kostnader.

Stödet får lämnas till företaget med högst motsvarande en miljon euro

under den period då det kan betecknas som ett nystartat innovativt företag.
Stödet får kumuleras med annat stöd till forskning, utveckling och innova-
tion.

22 §

Innan Verket för innovationssystem beslutar om stöd som överstiger

vissa beloppsgränser ska Europeiska kommissionen ha godkänt stödet enligt
följande:

1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro per företag

och projekt vid grundforskning, motsvarande 10 miljoner euro per företag
och projekt eller förstudie vid tillämpad forskning och motsvarande
7,5 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie för övriga projekt.

2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer inom tjäns-

tesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag och projekt.

3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per kluster.
Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och inte omfat-

tas av kravet på individuellt godkännande enligt första stycket, ska informa-
tion om stödet lämnas till Europeiska kommissionen senast tjugo arbets-
dagar efter det att stödet har beviljats.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

;