SFS 2010:796 Förordning om ändring i förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

100796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:146) med instruktion

för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska ha
följande lydelse.

8 §

Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen rapportera före-

komsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som
följer av Europeiska unionens och Världshandelsorganisationens bestäm-
melser om statligt stöd.

Myndigheten ska utveckla och effektivisera rapporteringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:796

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:146) med
instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:146) med instruktion

för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska ha
följande lydelse.

8 §

Myndigheten ska årligen följa upp och till regeringen rapportera före-

komsten av stöd till näringslivet i enlighet med de återrapporteringskrav som
följer av Europeiska unionens och Världshandelsorganisationens bestäm-
melser om statligt stöd.

Myndigheten ska utveckla och effektivisera rapporteringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:796

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010