SFS 2010:797 Förordning om ändring i förordningen (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

100797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:268) om statlig
finansiering genom Innovationsbron AB och dess
dotterbolag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 16 och 25 §§ förordningen (2009:268) om

statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag ska ha
följande lydelse.

16 §

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför tillämpad forskning

och experimentell utvecklingsverksamhet får lämnas till små och medelstora
företag.

Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med återbetalnings-

skyldighet.

Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier inför tillämpad

forskning och till 50 procent av kostnaderna för studier inför experimentell
utvecklingsverksamhet.

Stödbelopp till enskilda projekt får inte överskrida de särskilda tröskel-

värden som följer av bestämmelserna i 3 § första stycket, varigenom indivi-
duell anmälan till Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) inte aktualiseras.

25 §

I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 107 i EUF-fördraget

finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt
om återkrav av stöd i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:797

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:268) om statlig
finansiering genom Innovationsbron AB och dess
dotterbolag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 16 och 25 §§ förordningen (2009:268) om

statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag ska ha
följande lydelse.

16 §

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför tillämpad forskning

och experimentell utvecklingsverksamhet får lämnas till små och medelstora
företag.

Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med återbetalnings-

skyldighet.

Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier inför tillämpad

forskning och till 50 procent av kostnaderna för studier inför experimentell
utvecklingsverksamhet.

Stödbelopp till enskilda projekt får inte överskrida de särskilda tröskel-

värden som följer av bestämmelserna i 3 § första stycket, varigenom indivi-
duell anmälan till Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) inte aktualiseras.

25 §

I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 107 i EUF-fördraget

finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt
om återkrav av stöd i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till
näringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:797

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;