SFS 2010:798 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

100798.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

dels att 8 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 16 a–

16 c §§, av följande lydelse.

3 kap.

16 a §

Ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) får förnyas enligt 3 kap. 14 § körkortslagen
(1998:488) om

1. sökanden är permanent bosatt i Sverige, eller
2. sökanden har studerat här sedan minst sex månader.
Vid förnyelse enligt första stycket 2 får körkortet endast förnyas vid gil-

tighetstidens utgång. Ett svenskt körkort får även förnyas enligt 3 kap. 14 §
körkortslagen om sökanden är permanent bosatt i en stat utanför EES.

Det nya körkortet ska vara likvärdigt med det körkort som ska förnyas.

Om ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES ska förnyas får
Transportstyrelsen inhämta och kontrollera uppgifter hos de behöriga myn-
digheterna i den medlemsstat som har utfärdat det ursprungliga körkortet.

16 b §

En ansökan om förnyelse av ett utländskt körkort enligt 16 a § ska

göras skriftligen. Till ansökan ska fogas det utländska körkortet, om det inte
förstörts eller kommit bort, och en handling som visar att sökanden uppfyller
kraven i 16 a §.

Har ett utländskt körkort förnyats i Sverige enligt 16 a § ska det gamla

körkortet, om det inte förstörts eller kommit bort, lämnas över till körkorts-
myndigheten i den stat som utfärdat kortet. Skälet för förnyelsen ska anges.

16 c §

Om ansökan om förnyelse enligt 16 a § avser ett svenskt körkort

och sökanden är permanent bosatt i en stat utanför EES ska ansökan göras
skriftligen. Till ansökan ska fogas en handling som visar att sökanden är
permanent bosatt i en stat utanför EES.

1 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om
körkort (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18, Celex 32006L0126).

SFS 2010:798

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:798

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

8 kap.

8 §

2

Den som genomgår trafiklärarutbildning inom yrkeshögskolan och

utför praktikarbete till sådan utbildning får utöva uppsikt vid övningskörning
med personbil i trafikskola.

Transportstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter om undantag från

4 kap. 6 § första och andra stycket för övningskörning som äger rum inom
trafikövningsplats och för övningskörning vid trafikskola, inom försvars-
makten eller polisväsendet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010 i fråga om 8 kap. 8 § och

i övrigt den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:1112.