SFS 2010:799 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

100799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2, 7 och 9 §§ samt 10 kap.

2 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 eller 4 §, ha upp-

nått en ålder av

1. 14 år och nio månader för körning med moped,
2. 15 år och nio månader för körning med snöskoter eller terränghjuling,
3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som

kräver förarbehörighet A1,

4. 17 år och 6 månader för körning med
a) fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som

avses i 2 kap. 6 §,

b) andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 3,
5. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller

CE, och

6. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § och med

fordon som kräver behörighet D eller DE.

Den som övningskör för förarbehörighet B ska vid sådan övningskörning

som avses i 5 § 4 under de senaste fem åren ha genomgått en introduktions-
utbildning.

7 §

3

Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 4 får utövas endast av

den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant god-
kännande får meddelas den som

1. fyllt 24 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,
3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant

körkort, och

4. under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning, om

det är fråga om övningskörning för förarbehörighet B.

1 Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350.

2 Senaste lydelse 2009:189.

3 Senaste lydelse 2009:189.

SFS 2010:799

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:799

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort

under de senaste tre åren har varit återkallat enligt 6 § andra och tredje styck-
ena.

9 §

4

Introduktionsutbildning som anges i 2 § andra stycket och 7 § första

stycket 4 får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får ge tillstånd till fysiska och juridiska personer, som

med hänsyn till ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt
bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

10 kap.

2 §

5

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att

körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, ska läkaren
anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren under-
rätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning
att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå
från att köra körkortspliktigt fordon.

Om en läkare vid undersökning finner det sannolikt att körkortshavaren av

medicinska skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig
fortsatt undersökning eller utredning, får läkaren anmäla förhållandet till
Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även den som har kör-

kortstillstånd eller traktorkort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
2. Genomgången introduktionsutbildning enligt äldre rätt ska anses som

sådan utbildning enligt den nya lagen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1369.

5 Senaste lydelse 2009:1352.