SFS 2010:745 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

100745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 15 a § förordningen (2001:589) om behandling

av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1 ska ha följan-

de lydelse.

15 a §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får
uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–10 och 13 samma lag läm-
nas ut om en avliden. Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer, begrav-
ningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, försäkringsbolag och pen-
sionsbolag som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Uppgif-
terna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

SFS 2010:745

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010